ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА

Ю. В. Шинкарьов

Анотація


У статті здійснюється порівняння законодавства України та Федеративної Республіки Німеччини щодо правового регулювання спеціальнх засад призначення пока- рання. Проводиться науковий пошук у законодавстві Німеччини аналогів сеціальних засад призначення покарання, які окреслені українським закондавством.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ворона В.С. Спеціальні засади призначення покарання окремим категоріям осіб: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2018. 18 с.;

Головненков П. В. Уголовное уложение Федеративной Республики Германия. Strafgese- tzbuch (StGB). Научно-практический комментарий и перевод текста // https://www.uni- potsdam.de/fileadmin/projects/lshellmann/Forschungsstelle_Russisches_Recht/Neuauflage_der_ kommentierten_StGB %C3%9Cbersetzung_von_Pavel_Golovnenkov.pdf.;

Дудоров О. Спеці- альні засади призначення покарання. Слово Національної школи суддів України. 2012. № 1. С. 121–135. С. 122;

Євдокімова О. В. Питання застосування спеціальних правил призна- чення покарання. Проблеми законності. 2013. № 123. С. 153−162;

Мирошниченко Н. М. Виховні заходи, що застосовуються до неповнолітніх за кримінальні правопорушення: зарубіжний досвід. Вісник Чернівецького ф-ту Нац. ун-ту «Одеська юридична академія».

Вип. № 3. С. 143–152;

Полтавець В. В. До питання про поняття та види спеціальних засад призначення покарання. Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 квітня 2006 р. Львів, 2006 р. Ч. 1. С. 243–245;

Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання та їхнє кримінально-правове значення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2005. 21 с.;

Попій А. С. Призначення покарання за сукупністю злочи- нів в кримінальному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2020. 16 с.;

Попій Д. С. Призначення покарання за незакінчений злочин в кримінальному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2019. 17 с.;

Туляков В. О. Порівняльний метод у науці кримінального права. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014, № 1(2). С. 29;

Хамитов Р. Н. Специальные правила назначения наказания. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. 166 с.;

Ященко А. М. Застосування заходів кримінально-правового характеру: монографія. Харків: НікаНова, 2014. 388 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.