ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Л. М. Алдохіна

Анотація


Метою наукової статті є дослідження питань організації публічного адмі- ністрування у сфері альтернативної енергетики в Україні.
Здійснено аналіз наукових підходів учених до визначення категорії «публічне адмі-
ністрування» в теорії адміністративного права. Досліджено загальні ознаки, які притаманні публічному адмініструванню, визначено та проаналізовано основні завдання публічного адміністрування у сфері альтернативної енергетики.
У статті вибірково досліджено чинне законодавство України, яке регулює правовід- носини у сфері альтернативної енергетики, зокрема використання терміна «публічне адмініст- рування» та його синонімів. Визначено специфіку публічного адміністрування у сфері альтерна- тивної енергетики, з огляду на яку подано авторське визначення публічного адміністрування в цій галузі. Автор статті дійшов висновку, що основним завданням публічного адміністрування в цій сфері є створення злагодженого механізму взаємодії між державою, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання на засадах державно-приватного партнерства з метою створення максимальних можливостей ефективного розвитку галузі .


Повний текст:

PDF

Посилання


Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії. Право України. 2003. № 5. С. 117–122;

Аріфходжаєва Т. Б. Поняття публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення. Форум права. 2016. № 3. С. 12–15;

Білозерська Т. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції. Форум права. 2007. № 2. С. 11–19;

Задихайло О. А. Спів- відношення понять «державне управління», «публічне управління» та «публічне адмініст- рування» в категоріальному апараті адміністративного права: зб. наукових праць Харківсь- кого національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 2020. Вип. 31. Право. C. 43–48;

Кузьменко О. В. Правова детермінація поняття «публічне адміністрування». Юридичний вісник. 2009. № 3. С. 20–24;

Рибчич І. Публічне адміністрування процесу реалізації особистості у спорті: соціально-філософський аспект. Актуальні проблеми дер- жавного управління. 2015. № 1 (47). С. 405–412.

Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / Чернова С. та ін. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 606 с.;

Енциклопедичний словник з державного управління / Сурмін Ю. та ін. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.;

Про альтернативні джерела енер- гії: Закон України від 20.02.2003 р. № 555-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 24. Ст.155;

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Закон України від 22.09.2016 р. Відомості Верховної Ради. 2016. № 51. Ст. 833;

Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України від 26.11.2014 р. № 676. Урядовий кур’єр від 17.12.2014, № 235.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.