ПРАВОВІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

С. Л. Кошарновська

Анотація


Мета наукової статті полягає в окресленні окремих проблем у визначенні поняття  правових  форм  реалізації  соціальної  функції  держави,  оскільки  таку  діяльність виконують окремі уповноважені державою органи та посадові особи та винятково в спосіб, установлений  законом.  Зміст  державної  влади  розкривається  в  її  функціях,  компетенції суб’єктів, формах і методах реалізації їхніх повноважень. У статті запропоновано визна- чення правових форм здійснення функцій державної влади, зокрема проаналізовано інші форми реалізації соціальної функції, серед яких вагоме місце посідає контрольно-наглядова форма, що передбачає здійснення контролю за діяльністю державних органів у соціальній сфері  не  тільки  парламентом,  урядом  та  іншими  органами,  що  належать  до  вертикалі державної виконавчої влади, а й органами, що чинять правосуддя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шай Р.Я. Правоохоронна функція правової держави: теоретико-практичні аспекти: автореф. дис. канд. юрид. наук. Львів, 2012. 20 с.;

Сырых В.М. Теория государства и права: учебник. 6-е изд. М.: Юстицинформ, 2012. 704 с. URL: https://e.lanbook.com/book/ 10684;

Мельничук С.М. Правоохоронно-правозастосовна діяльність здійснення функцій держави: проблеми сучасного розуміння. Інформація і право. 2015. Вип. 2(14). С. 42;

Дружиніна-Сендецька Т.В. Тлумачення у праві: особливості герменевтичного підходу: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Муд- рого. Харків, 2015. 16 с.;

Конституція України: прийнята 28 червня 1996 р. // Відом. Вер- ховної Ради України. 1996. № 30. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show;

Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе // Теория права: новые идеи. М.: Наука, 1991. Вып. 1. С. 66–101;

Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / за ред. О.В. Зай- чука, Н.М. Оніщенко. 2-е вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 688 с.;

Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник. Москва: Дашков и К, 2019. 608 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/85459.html.;

Чиркин В.Е. Государственное управление: элементарный курс. Москва: Юристь, 2001. 318 с.;

Теория права и государства: учебник для юрид. вузов / В.С. Афанасьев и др.; под ред. В.В. Лазарева. Москва: Право и закон, 1996. 424 с.;

Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. Москва: Юрайт, 2000. 123 с.;

Цвік М.В., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права: підручник. Харків: Право, 2010.

Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-36/2010 від 10 червня 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001v710-01#Text;

Постанова Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2011 р. «Про затвердження порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших цент- ральних органів виконавчої влади». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text;

Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (статей 84, 85, 89, 92, 93, 94, 106, 147, 150, 151 та пункту 6 розділу XV Конституції України)» вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 84, 85 та інших Конституції України). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v001v710-01#Text;

Закон України від 27 лютого 2014 р. «Про Кабінет Міністрів Украї- ни» № 94-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text;

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парла- ментського контролю № 4131 від 18.09.2020. – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=69998;

Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють приму- сове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 29, ст. 535;

Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 2–3, ст. 12.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.