ГЕНЕЗА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Т. Г. Головань

Анотація


У статті розглядаються питання становлення соціального діалогу в Україні в контексті необхідності проведення подальших наукових досліджень для формування доктрини соціального діалогу. Оцінюючи досягнення сучасної науки трудового права в сфері соціального діалогу, можна констатувати відсутність комплексних досліджень ідей соціального діалогу, передумов їхнього виникнення, аналізу факторів, що сприяють їхній появі та розвитку, еволюції соціального діалогу на території України, аналізу концепції соціального діалогу як елементу становлення соціально-трудових відносин

Повний текст:

PDF

Посилання


Горєлов Д.М. Формування соціального діалогу в сучасних умовах: світовий досвід та українська практика. Київ: НІСД, 2011. 47 с.;

Петроє О.М. Соціальний діалог у державному управлінні: європейський досвід та українські реалії. Київ: НАДУ, 2012. 304 с.

Соціальний діалог в Україні в контексті підписання угоди про асоціацію – виклики та пропозиції / Бюро соціальних та політичних розробок. Київ, 2014. URL: https://bureau.in.ua/ downloads/social-dialogue/Ukraine.pdf.;

Давидюк О.О. Соціальна безпека: проблеми теоре-тичного аналізу та побудови показників. Київ: Абрис, 2002. С. 158–162.

Трощинсь- кий В.П. Соціальний діалог і соціальне партнерство як засадничі принципи державного управління. Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р.: до 15-річчя галузі науки «Державне управління». Київ: НАДУ, 2012. С. 411–413;

Даль В. Толковый словарь жи-вого великорусского языка. Москва: Гос. изд-во иностранных и нац. словарей. Т. 3: П. 1955. 556 с.;

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.;

Коваленко О.О. Окремі проблеми здійснення соціального діалогу в Україні через призму характеристики його принципів у світлі входження до ЄС. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди «Право». 2017. Вип. 28. С. 85–90;

Чанишева Г.І. Основні принципи соціального діалогу у сфері праці. Основні принципи соціального діалогу у сфері праці. Вісник південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. № 1. С. 100–106;

Про соціальний діалог в Україні: Закон України, 23 груд. 2010 р., № 2862-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2862-17;

Конституція України: Закон України, 28 черв. 1996 р., № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96D0%B2%D1%80;

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення провів «круглий стіл» на тему: «Соціальний діалог як інструмент взаємодії громадянського суспільства і держави». Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України, 08 лист. 2017 р. / Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/151210.html.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.