ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ РІВНОСТІ У СФЕРІ ПРАЦІ ЯК МАРКЕРИ ГІДНОЇ (СПРАВЕДЛИВОЇ) ПРАЦІ

О. О. Коваленко

Анотація


Мета наукової статі полягає в характеристиці заборони дискримінації та забезпечення юридичної рівності у сфері праці як маркерів гідної (справедливої) праці. Автор підтримує науковий погляд щодо тотожності понять «гідна» та «справедлива» праця. Наголошується на розумінні справедливості як засади, на якій будується право, передба-чаючи для всіх рівні права та рівні можливості в користуванні своїми правами. Резюмується, що саме заборона дискримінації та забезпечення юридичної рівності у сфері праці, які не тільки визначені у правових нормах, але й реалізовані як наявні засоби користування трудовими правами, є маркерами гідності праці, тобто дозволяють визначати працю як гідну (справедливу) й одночасно виконують функцію лакмусового папірця, що характеризує рівень цивілізаційності суспільства.

Ключові слова


заборона дискримінації, забезпечення юридичної рівності у сфері праці, гідна праця, справедливість, дискримінація, трудові права, міжнародні трудові стандарти, трудове право.

Повний текст:

PDF

Посилання


Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода. Міжнародний документ від 27.06.2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/984_011;

Інформаційна записка МОП: Конвенція МОП № 190 про викорінення насильства та домагань у сфері праці, 2019 року: 12 способів, у які вона може підтримати заходи реагування на COVID-19 і подальше відновлення. Травень 2020 р. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/ wcms_ 750459.pdf;

Бізнес і права людини в часи COVID-19. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL: file:///D:/user/Downloads/BHR_covid19_ ukr.pdf;

Амелічева Л. П. Заборона дискримінації – основна засада правового регулювання відносин у сфері гідної праці. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 5. С. 185–188;

Амелічева Л. П. Теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці в сучасних умовах державотворення: монографія. Вінниця: Твори, 2020. 360 с.;

Герілов Д. Ю., Адам В. М. Дискримінація праці: теоретико-правові аспекти. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 4. С. 103–111. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/04_2016/16gdutpa.pdf.

Сахарук І. С. Рівність прав та можливостей працівників як правова основа концепції гідної праці. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 6. Т. 4. С. 71–74.

Що таке гідна праця? 02.10.2015 р. URL: https://fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/8577-67989090.html;

Доклад Генерального Директора Международного бюро труда (МБТ) на 87-й сессии Международной конференции труда. Женева, июнь, 1999 г. 106 с.;

Про-цевський О. І. Методологічні засади трудового права: монографія. Харків: ХНАДУ, 2014. 260 с.

Процевський О. І. Чи дійсно сучасному трудовому праву притаманні «каральна» і «репресивна» функції? Збірник наукових праць. Серія «Право». Харків: Харківський національний педагогічний ун-т. ім. Г. С. Сковороди, 2009. Вип. 12. С. 44–49;

Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/fair_globalization.pdf.;

Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять № 11. Міжнародна організація праці. 25.06.1958. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.