ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ: ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ

К. О. Мешкова

Анотація


Метою наукової статті є дослідження особливостей реалізації права на працю в разі відсторонення від роботи. З огляду на особливості сучасних соціально-економічних умов специфіка такої правової категорії, як відсторонення від роботи, її зміст і виникнення вимагають ретельного дослідження, оскільки є значеннєвими не тільки для науки трудового права, але й для практичного правозастосування. Першочерговою метою трудового права залишається проблема забезпечення реалізації громадянами права на працю та його захист. Пошук збалансування інтересів працівника та роботодавця, усунення випадків необrрунтованого відсторонення – це завдання, які вимагають чіткого й недвознач-ного правового регламентування в процесі реформування трудового законодавства

Ключові слова


право на працю, трудовий договір, відсторонення від роботи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Процевський В. О. Проблеми правового регулювання відсторонення від роботи: монографія. Харків, 2006. 144 c.;

Коваленко О. О. Окремі питання врегулювання відсторонення працівника від роботи в майбутньому Трудовому кодексі України. Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. Наук.-практ. конф. м. Київ. 2017. С. 95–98;

Ждан М. Д. Щодо проблеми правового регулювання відсторонення працівника від роботи: зб. наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г С. Сковороди «ПРАВО». 2019. Вип.30. С.48–55;

Ждан М. Д. Щодо деяких особливостей правового регулювання відсторонення від роботи державних службовців. Актуальні проб-леми трудового права та права соціального забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, заслуженого діяча України, доктора юридичних наук, професора О. І. Процевського, 5 квітня 2019 р. Харків: Юрайт, 2019. С. 460–463;

Трубіцин Д. В. Відсторонення працівника від роботи: теорія та прак-тика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05. Луганськ, 2011. 24 с.;

Петров В. Г. Зміст трудових правовідносин під час відсторонення працівника від роботи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05. Луганськ, 2011. 20 с.;

Процевский А. І. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України. Право України. 1999. №6. С. 101–105.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.