МЕДІАЦІЯ У ВИРІШЕННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ

О. В. Гоц-Яковлєва

Анотація


Стаття є спробою дослідити питання, пов’язані з позасудовим способом вирішення індивідуальних трудових спорів. Метою цієї роботи є виявлення можливостей медіації в процесі вирішення вказаного виду трудових спорів та обґрунтування необхідності її закріплення в трудовому законодавстві як способу захисту трудових прав. Доводиться невідповідність норми КЗпП України щодо обов’язковості розгляду індивідуального трудового спору в комісіях із трудових спорів сучасному стану відносин у сфері праці. Пропонуються шляхи закріплення процедури медіації в трудовому законодавстві. У статті робиться висновок, що медіація як спосіб захисту трудових прав набуває все більшого значення, тому її регламентація в галузевих нормативно-правових актах є цілком доцільною. Однак закріплення спеціальних норм має відбуватися на основі норм загальної дії – Закону «Про медіацію», прийняття якого вже є нагальною потребою. Разом із цим автор зазначає, що вже зараз чинний Кодекс законів про працю України містить правову основу для застосування медіації у вирішенні індивідуальних трудових спорів

Ключові слова


захист трудових прав, індивідуальний трудовий спір (конфлікт), комісія з трудових спорів, позасудовий спосіб вирішення, медіація, медіаційне застереження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шумило М. Медіація як інструмент вирішення трудових спорів: невичерпний ресурс для розвантаження судової системи. Юридична газета. 2020. 12 лютого;

Середа О.Г. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору. Право та інновації. 2017. № 2 (18);

Іваненко О.А. Медіація в трудових спорах. Scientific Collection «InterConf»: with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (June 4–5, 2021) at Manchester, GreatBritain;

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30, ст. 141;

Яковлєв В.В. Способи альтернатив-ного вирішення спорів у системі забезпечення та захисту прав людини. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 21–22 листопада 2014 р. С. 95–97;

Кодекс законів про працю України: Закон України № 322-VIII від 10.12.71. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text; 7. Статистичний щорічник України за 2018 рік. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf.;

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури вирі-шення індивідуальних трудових спорів: проєкт Закону України. URL: https://www.me.gov.ua/ Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fb271e94-9063-4bd9-91c4-4b6126b17a37&title=Proekt Zakonu UkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodo Udoskona lennia ProtseduriVirishenniaIndividualnikhTrudovikhSporiv;

Концепція вдосконалення судів-ництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: схвал. Указом Президента України № 361/2006 від 10.05.2006. Урядовий кур’єр. 2006. 24 трав. (№ 95);

Про медіацію: проєкт Закону України № 3504 від 19.05.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877;

Трудовий кодекс України: проєкт Закону України № 2410 від 08.11.2019. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=67331;

Кодекс України про працю: проєкт Закону України № 2410-1 від 08.11.2019. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67334;

Загрія Н. Медіація в трудових спорах: коли варто використовувати, а коли ні. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/trudove-pravo/mediaciya-v-trudovih-sporah-koli-varto-vikoristovuvati-a-koli-ni.html;

Гнідо В., Іванюта Д. Медіація як спосіб вирішення трудових спорів. URL: https://uba.ua/ukr/news/8488/.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.