ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

О. В. Анпілогов, А. І. Жукова

Анотація


Авторами досліджено принцип верховенства права як фундаментальну засаду галузі адміністративного права. Автори вказують, що верховенство права як фундаментальний принцип галузі адміністративного права означає, що органи публічної влади не можуть діяти свавільно й зобов’язані дотримуватися нормативних приписів, які формуватимуть чітке розуміння тих заходів, що мають застосовуватись у певних правовід-носинах і, відповідно, даватимуть змогу громадянам розраховувати на очікуваний результат у взаємовідносинах із органами публічної влади. Автори окреслюють, що верховенство права інтегрує в собі такі провідні засади галузі адміністративного права, як справедливість, пріоритет та повага прав людини, заборона свавілля, законність, розумність, юридична визначеність, прозорість. На переконання авторів, верховенство права передбачає можли-вість існування дискреційних повноважень органів публічної влади, які в одних випадках чітко окреслюють компетенції органу публічної влади щодо прийняття певного рішення, а в інших – надають свободу діяти на свій розсуд шляхом оцінки ситуації та здійснення правомірного вибору однієї із законних альтернатив. Автори вказують, що завдяки реалізації верховенства права як фундаментального принципу галузі адміністративного права має забезпечуватися високий рівень довіри громадян до діяльності органів публічної влади та їхніх рішень, що має сприяти позитивній трансформації взаємодії громадянського суспільства й держави.

Ключові слова


адміністративне право, принцип права, верховенства права, справед-ливість, дискреційні повноваження, права людини

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР (редакція станом на 01.01.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1% 80# Text;

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v015p710-04#Text;

Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 20 червня 2019 року № 6-р/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-19#Text;

Принцип верховенства права: проблеми тлумачення та застосування в адмініст-ративному праві / О.Ф. Андрійко та ін. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 77–82;

Гуцова О.С. Принцип верховенства права в адміністративному праві України. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 258–260. URL: http://www.lsej.org.ua/ 7_2020 /68.pdf.;

Корнієнко М.В. Принцип верховенства права як джерело адміністративного права. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2020. № 1. С. 64–67;

Маслова А. Концепція людиноцентризму в адміністратив-ному праві: передумови виникнення, зміст та нормативна основа. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2020. № 4 (44). С. 118–128;

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю «Пріма-Сервіс» ЛТД щодо офіційного тлумачення положення пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції України та за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини шостої статті 12, частини першої статті 41 Кодексу адміністративного судочинства України, части-ни другої статті 197 Цивільного процесуального кодексу України, а також частини восьмої статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України (справа про фіксування судового процесу технічними засобами) від 08 грудня 2011 року № 16-рп/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-11#Text;

Рішення Конституційного Суду Ук-раїни у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-20#Text;

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відпо-відності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту» від 20 грудня 2017 року № 2-р/2017. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v002p710-17;

Рішення Великої палати Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 розділу І Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76‒VIII від 22 травня 2018 року № 5-р/2018. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v005p710-18#Text;

Рішення Великої палати Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України від 11 жовтня 2018 року № 7-р/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/v007p710-18#Text;

Грінь А.А. Дискреційні повноваження органів виконавчої влади України та їх реалізація: дис… канд. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. 246 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.