ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

І. М. Компанієць, А. О. Нечитайленко

Анотація


На підставі розробок сучасної адміністративно-правової науки, норм новітнього законодавства та практики його реалізації у статті визначено зміст і види форм державного управління (публічного адміністрування), які використовуються органами Дер-жавної екологічної інспекції України у взаємодії з іншими правоохоронними органами в процесі забезпечення охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки нашої держави, подано пропозиції щодо підвищення ефективності цієї взаємодії

Ключові слова


адміністративно-правова наука, взаємодія, екологічні правопору-шення, екологічний контроль, екологічна безпека, правоохоронні органи, форми державного управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 351;

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. №1264-12. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 41. Ст. 546;

Гамалюк В. Б. Діяльність Національної поліції України з дотримання державних екологічних гарантій: теоретико-методологічний аспект. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. Вип. 3. С. 150–161;

Комарницький В. М., Єрофеєв М. І. Поліцейське забезпечення екологічної безпеки: правові питання. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2017. № 1 (77). С. 150–156;

Казанчук І. Д. Адміністративно-правова система суб’єктів охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в Україні. Право і суспільство. 2016. № 5. С. 95–106;

Казанчук І. Д. Компетенція органів Націо-нальної поліції України щодо охорони навколишнього природного середовища та еколо-гічної безпеки в інтеграційних умовах. Наше право. 2017. № 1. С. 54–62;

Куліш А. М. Поняття й ознаки взаємодії правоохоронних органів України. Підприємництво, господарст-во і право. 2008. № 11. С. 90–93;

Нечитайленко В. А. Контроль на державному кордоні України як засіб забезпечення екологічної безпеки: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 /

Міжнародний університет бізнесу і права. Харків, 2011. С. 105–124;

Нечитайленко В. А. Взаємодія підрозділів екологічного контролю на державному кордоні з органами проку-ратури. Сучасний стан та перспективи розвитку української правової системи: тези доп. всеукр. конф., 16 липня 2011 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. Т. ІІ. С. 95–96;

Адміністративне право: підручник / Битяк Ю. П. та ін. Харків: Право, 2013. 656 с.;

Адміністративне право України. Повний курс: підручник / В. Галунько В. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с.;

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: затв. Постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. №1052. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-п#Text;

Митний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44–45, № 46–47, № 48. Ст. 552;

Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. № 1777-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 2.Ст. 5;

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122;

Інструкція про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні: затв. Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Державним митним комітетом України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством закордонних справ України, Службою безпеки України, Головним управ-лінням Командувача Національної гвардії України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, Міністерством транспорту України, Міністерством охорони здоров’я України 29 березня 1994 року. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0106-94#Text;

Інструкція про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні: затв. Наказом Державного митного комітету України від 20 червня 1995 р. № 181. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MK95249.html;

Проект Закону України «Про нормативно-правові акти». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.