ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

О. А. Задихайло

Анотація


Метою наукової статті є аналіз змісту та юридичної природи державного управління сферою альтернативної енергетики, а також окреслення основних напрямів його вдосконалення. Авторкою статті проведено аналіз наукових підходів учених до визначення категорії «державне управління» та його співвідношення із суміжними категоріями «публіч-не управління» та «публічне адміністрування». У висновках визначено, що основними напрямами вдосконалення державного управління у сфері альтернативної енергетики є, насамперед, удосконалення правового регулювання правовідносини між суб’єктом та об’єктом адміністрування, закріплення на законодавчому рівні поняття «публічне адмініст-рування», його основних принципів та функцій у сфері альтернативної енергетики; подаль-ші наукові розвідки щодо розмежування співвідношення понять «державне управління», «публічне управління» та «публічне адміністрування», а також дослідження організаційно-правового складника здійснення останнього у сфері альтернативної енергетики

Ключові слова


державне управління, публічне управління, публічне адміністру-вання, альтернативна енергетика, органи виконавчої влади

Повний текст:

PDF

Посилання


Круглов В. В. Розвиток альтернативної енергетики з використанням механізмів державно-приватного партнерства. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 3. С. 127–131;

Лукашук Н. В. Організаційно-правові засади державного управління у сфері енергоефективності України як предмет наукового осмислення. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2018. Вип. 1. С. 11–26;

Бодров В. Г. Державне (урядове) регулювання економіки. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ: НАДУ, 2011. Т. 4: Галузеве управління / наук.-ред. кол.: М. М. Іжа (співголова), В.Г. Бодров (співголова) та ін. С. 143–146;

Боровик Ю.Т. Проблеми та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні / Ю. Т. Боровик, Ю.В. Єлагін. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2019. № 65. С. 68–75;

Завгородня С. П. Періодизація формування організаційно-правових засад державного управління забезпеченням економічної безпеки України. Вісник НАДУ 2015. № 3. С. 40–47;

Ковбасюк Ю. В. Державне регулювання в умовах ринкової економіки. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ: НАДУ, 2011. Т. 1: Теорія державного управління / наук.-ред. кол.: В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. 712 с.;

Корецький М.Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці: моногра-фія. Київ: Вид-во УАДУ, 2002. 260 с.;

«Про альтернативні джерела енергії»: Закон України № 1160-IV від 11.09.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 9. С. 79–85;

Миколенко О.І. Поняття «державне управління» і «публічне адміністрування» в категоріальному апараті адміністративного права. Правова держава. 2018. № 30; 10. Поло-ження про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України від 26.11.2014 № 676. Урядовий кур’єр № 235 від 17.12.2014;

Мельник А. Ф. Державне управління: підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. Київ: Знання, 2009. 583 с.;

Базарна О. В. Поняття, суть, природа публічного управління та державного управління. Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту імені Володимира Даля. Луганськ, 2012. Ч. 2. № 1;

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. Ю. Сурмін, В. Бакуменко, А. Михненко та ін.; за ред. Ю. Ковбасюка, В. Трощинського, Ю. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.;

Мельтюхова Н. М. Становлення і розвиток публічної адміністрації в Україні. Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції: матеріали наук.-практ. конф. 17 груд. 2009 р. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2009;

Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.-ред. кол.: В. С. Загорський та ін. Львів: ЛРІДУ, НАДУ, 2011. Т. 8: Публічне врядування. 712 с
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.