ПРИНЦИП СВОБОДИ ДОГОВОРІВ ПРО ПРАЦЮ ТА ЗАБОРОНИ ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

М. Д. Ждан

Анотація


Автор статті наголошує, що принцип свободи договорів про працю та заборони примусової праці є фундаментом євроінтеграційних процесів у контексті реалізації права на працю. Автор зазначає, що принцип свободи договорів про працю передбачає можливість добровільного обрання місця застосування здібності особи до праці або добровільної відмови від будь-якого працевлаштування. Досвід правового регулювання принципу свободи договорів про працю в Європейському Союзі показує також важливість екстериторіальності укладення договорів про працю. Як зазначає автор, це передбачає, що громадяни мають право шукати роботу в будь-якій країні Європейського Союзу, жити та працювати там без необхідності отримувати дозвіл на роботу, залишатися навіть після того, як закінчать працювати. Принцип свободи договорів про працю передбачає заборони всіх форм прямої та непрямої дискримінації у сфері праці. На думку автора, у цьому контексті важливою є практика Європейського Суду з прав людини, у якій здійснюється відмежування дискримінації у сфері праці та зловживання забороною дискримінації з боку працівників. Як зазначає автор, заборона примусової праці є провідним складником принципу свободи договорів про працю, що передбачає недопущення будь-якого застосування праці під загрозою покарання. Європейський досвід правового регулювання заборони примусової праці наголошує на необхідності посилення боротьби із різними формами примусової праці, зокрема пов’язаною із традиційними формами рабської праці, борговою кабалою, використанням нелегальної праці трудових мігрантів. На переконання автора, у контексті євроінтеграційних процесів в Україні актуальним є дослідження засобів ліквідації практики використання праці без укладення трудового договору, що за європейськими стандартам має ознаки примусової праці.

Ключові слова


свобода договорів про працю, заборона примусової праці, право на працю, євроінтеграція, трудовий договір

Повний текст:

PDF

Посилання


Войтенко О.О. Заборона примусової праці – принцип правового регулювання трудових відносин: дис… канд. юрид. наук; 12.00.05 / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків: 2020. 211 с.;

Купіна Л.Ф. Ефективність норм, що забезпечують реалізацію принципу свободи праці та заборони примусової праці. Право та державне управління. 2021. Вип. 1. С. 59–64;

Хромей В. Свобода праці як важлива гарантія конституційного права на працю. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2016. Вип. 1/2(17). С. 30–34;

Хартія основних прав Європейського Союзу від 7 грудня 2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text;

Директива 2000/43/ЕC від 29 червня 2000 року, що імплементує принцип рівного поводження з людьми, незалежно від їх расового або етнічного походження. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a65# Text;

Bulletin legal issues in gender equality. European Commission, 2006. URL: https://eige.europa.eu/docs/3004_bulletin_1-2006_en.pdf.;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 3 вересня 1953 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_004#Text;

Про примусову чи обов’язкову працю: Конвенція Міжнародної організації праці № 29 від 28 червня 1930 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/993_136#Text.

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Прийнятий резолюцією 55/25 Гене-ральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_ 791#Text

Беате А. Принудительный труд и торговля людьми: руководство для инспекторов труда. Международная организация труда, 2009. URL: https://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/ wcms_ 308913.pdf.;

Siliadin v. France, Application no. 73316/01. European Court of Human Rights. Sentenced date: 26/10/2005. Purpose of exploitation: Forced labour or services. URL: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/siliadin-v-france-application-no-7331601_en;

Van der Mussele v. Belgium, Application no. 8919/80. European Court of Human Rights. Sentenced date: 23/11/1983. Purpose of exploitation: Forced labour. URL: https://compendium.itcilo.org/en/ compendium-decisions/european-court-of-human-rights-van-der-mussele-v-belgium-application-no-8919-80-23-november-1983-series-a-no-70.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.