ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ ЩОДО МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Т. С. Несміян

Анотація


У статті автором проаналізовано законодавче забезпечення принципу свободи праці та неприпустимості примусової праці під час реалізації медичними праців-никами права на працю. На думку автора, медичні працівники, які навчались за державні кошти, обмежені в своєму праві на вільний вибір місця праці та не можуть реалізуватися в тій сфері медицини, до якої мають хист. Чинне законодавство в сфері працевлаштування медичних працівників не тільки не покращує забезпечення кваліфікованими фахівцями лікарень, а й призводить до підвищення рівня корупції та небажання лікарів працювати в державних закладах охорони здоров’я. Запропоновані зміни в законодавчому регулюванні працевлаштування медичних працівників, зокрема не обмежувати медичних працівників, що йдуть працювати в державні заклади охорони здоров’я у виборі місця праці, розробити та законодавчо закріпити механізм повернення коштів за навчання випускникам, які планують працювати в приватному секторі надання медичної допомоги або не мають бажання в майбутньому працювати в галузі медицини.

Ключові слова


свобода праці, заборона примусової праці, працевлаштування

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України від 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254% D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text;

Коваленко О. О. Свобода волі працівника і робото-давця та її вплив на укладання, змін та припинення трудового договору: монографія. Харків: ХНАДУ, 2015. 362 с.;

Шабанов Р. І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття: дис.. … д-ра юрид.наук: 12.00.01 / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Харків, 215. 418 с.;

Савка І. Г., Калинюк М.Г. Про права медичних працівників під час надання медичної допомоги в контексті реформу-вання системи охорони здоров’я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. URL: file:///D:/user/Downloads/10285-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1% 81% D1%82% 20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-38772-2-10-20190718.pdf;

Конвенція Міжнародної організації праці № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю» від 10.06.1930 року, ратифікована Україною 10.08.1956 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/993_136#Text;

Конвенція Міжнародної організації праці № 105 «Про скасу-вання примусової праці» від 05.06.1957 року, ратифікована Україною 05.10.2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_013#Text;

Загальна декларація прав людини Генеральної асамблеї від 10.12.1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws / show/995_015#Text;

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16.12.1966 року, ратифікований Україною 19.10.1973 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 995_042#Text; 9. «Про вищу освіту»: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text;

Указ Президента України «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випуск-ників вищих навчальних закладів» від 23.01.1996 року №77/96 URL: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/77/96#Text;

Наказ МОЗ України «Про затвердження порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» № 367 від 25.12.1997 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.