ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Л. В. Півненко

Анотація


У статті досліджуються питання щодо розкриття змісту забезпечення права на захист та визначення основних гарантій його реалізації у кримінальному судочинстві. Аналізуються точки зору вчених та положення законодавства, які визначають зміст і складові елементи принципу забезпечення права на захист. Доведено, що поняття «забезпечення права на захист» більш широке, ніж поняття «право на захист». Крім того, це право передбачає діяльність інших учасників процесу із здійснення прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого з метою правильного вирішення справи і винесення законного й обґрунтованого судового рішення. Забезпечення права на захист – це діяльність, що реалізується на усіх стадіях судочинства не тільки стороною захисту, а й державними органами та посадовими особами, які ведуть кримінальний процес, та спрямована на спростування кримінального переслідування, виявлення обставин, що спростовують підозру, виправдовують обвинуваченого, пом’якшують його відповідальність і покарання, а також у певних випадках ця діяльність спрямована на відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів учасників процесу.
Забезпечення права на захист визначене як засада кримінального провадження, яка насамперед адресована державним органам і посадовим особам, які здійснюють криміналь-ний процес і зобов’язані забезпечити ефективні гарантії його реалізації учасниками кримінального провадження, оскільки право на захист невід’ємне від гарантій його здійснення. Принцип забезпечення права на захист – це не тільки гарантія забезпечення прав особи, а й гарантія забезпечення ефективного судового процесу, належна реалізація якого запобігає слідчим і судовим помилкам та є запобіжником щодо притягнення до кримі-нальної відповідальності невинуватих осіб.


Ключові слова


підозрюваний, обвинувачений, захисник, забезпечення права на захист, гарантії забезпечення права на захист.

Повний текст:

PDF

Посилання


Одинцова І. М. Ефективність інституту захисту в кримінальному процесі (вітчизняний досвід реформ та європейські стандарти): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09/ Дніпро, 2017. 227 с.;

Черняк Н. П. Забезпечення права обвинуваченого на захист у системі кримінального судочинства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київ, 2008. 187 с.;

Сенченко Н.М., Пророченко В.В. Забезпечення пава на захист як засада кримінального провадження. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 1. С. 343–346;

Молдован В. В., Мельник С.М. Поняття та зміст права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України та ФРН. Адвокат. 2009. № 8(107).С. 31–34;

Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. 634 с.;

Бабчинська Т.В. Реалізація права на захист у кримінальному провадженні відпо-відно до вимог міжнародних стандартів. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 / Одеса, 2020. 234 с.;

Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80;

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17;

Костюченко О. Ю., Балишев М.В., Сілко М.В. Проблемні питання реалізації функції захисту в кримінальному провадженні. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 3. С. 8–14;

Єрохін В. В., Юхно О. О. Захисник як учасник кримінального провадження: монографія. Харків: Панов, 2018. 240 с.;

Мазур О. Реалізація положень ст. 5 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод у національному законодавстві під час утримання підозрюваного в умовах ізоляції. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3. С. 90–97.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.