РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ В УГОДАХ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Т. Г. Головань

Анотація


У статті аналізуються питання регулювання робочого часу і часу відпочинку актами соціального діалогу в Україні. Визначена роль актів соціального діалогу для забезпечення гарантування прав працівників, збереження стабільності індивідуальних соціально-трудових правовідносин в умовах стрімкої діджиталізації та інформатизації, коли соціально-трудові відносини стають більш гнучкими і потребують відповідної правової регламентації. Оцінюючи досягнення сучасної науки трудового права в сфері соціального діалогу, можна констатувати відсутність комплексних досліджень та вивчення досвіду європейських держав із зазначених питань.

Ключові слова


соціальний діалог, акти соціального діалогу, колективні договори, колективні угоди, робочий час, час відпочинку, гнучкість соціально-трудових відносин.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про соціальний діалог в Україні: Закон України, 23.12.2010 р., № 2862-VI / Верховна Рада України. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2862-17;

Програма гідної праці для України на період 2020-2024 роки. – URL: https://www.me.gov.ua/Documents/ Detail?lang=uk-UA&id=3f22f8ce-72c8-4ad2-b41c-95e00e57d6a9&title=ProgramaGidnoi Pratsi Dlia UkrainiNaPeriod2020-2024-Roki-dodatokDoMemorandumu-;

Гетьманцева Н.Д. Щодо забезпечення права працівників на захист державою / Гетьманцева Н.Д.; за загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника // Актуальні проблеми соціального права : науково-практичний посібник : збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р. – К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. – Випуск ІІ. – 220 с.;

Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію № 87. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_125#Text;

Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів № 98. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_004#Text;

Сахарук І. Соціальний діалог як основа реалізації концепції гідної праці // Вісник Київського націо-нального університету імені Тараса Шевченка, 2020 р. – №2 (113). – URL: http://visnyk.law.knu.ua/images/articles/Sakharyk.pdf;

Декларація Міжнародної організації праці основних принципів та прав у світі праці. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/993_260;

Декларації Міжнародної організації праці про соціальну справедливість в цілях справедливої глобалізації. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/pdf/fair_globalization.pdf;

Стан соціального діалогу в Україні та позиції соціальних партнерів. – URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/ 18189-20210903.pdf;

Про колективні договори і угоди: Закон України, 01.07.1993 р., № 3356-ХІI / Верховна Рада України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3356-12;

Гинцбург Л.Я Регули-рование рабочего времени в СССР. – М.: Наука, 1966. – 302 с.;

Гордієнко М. І. Особливості правового регулювання робочого часу та часу відпочинку працівників ОВС України: автор. дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / М. І. Гордієнко, Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2004. – 19 с;

Менджул М.В. Окремі проблеми правового регулювання встановлення нормальної та скороченої тривалості робочого часу. – URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/17335/1/ОКРЕМІ%20ПРОБЛЕМИМИ%20ПРАВОВОГО%20РЕГУЛЮВАННЯ.pdf;

Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради. – 1971 - № 50. - Ст. 375;

Бойко М. Д. Порівняльне трудове право: навчальний посібник / М. Д. Бойко. – К.: Олан, 2006. – 381 с.;

Чанишева Г.І. Нові тенденції розвитку трудового права в цифрову епоху // Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 4 червня 2021 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. 280 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.