ЩОДО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ОКРЕМИХ НОВЕЛ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ВИНИКНЕННЯ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНО З АКТОМ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

О. В. Кухар

Анотація


 У статті розглядаються об’єктивні ознаки правопорушення, передбаченого ст. 435-1 Кримінального кодексу України «Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю». Поява вказаної норми пов’язана і з фактом зовнішньої агресії проти України і з необхідністю своєчасного на це реагування. Констатується, що за змістом, формою та складом вказана норма є абсолютною новелою для сучасного законодавства України про кримінальну відповідальність. У статті розглядаються об’єкт та об’єктивна сторона вказаного правопорушення. Констатується, що у зв’язку з новизною зазначеної норми відсутні сучасні наукові праці, у яких би розглядалися питання, які є предметом цього дослідження. Аналізуються родовий, видовий та безпосередній об’єкти правопорушення. Визначається повернення до сучасного кримінально-правового понятійного апарату такої форми об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, як образа. Розглядається така форма об’єктивної сторони, як загрози. Визначається також і факультативна ознака об’єктивної сторони складу правопорушення, а саме час його вчинення. Акцентується увага на тому, що досліджувана норма дії є ключовою для можливостей її застосування


Ключові слова


новели до законодавства, склад кримінального правопорушення, об’єктивні ознаки, військовослужбовці, образа, погроза

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушко А. Проблеми кримінально-правової охорони честі та гідності особи. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 12. С. 268–272;

Дімітров М. К. Погроза за кримінальним правом України: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / Львів, 2020. 244 с.;

Військові злочини: характеристика, методика розслідування та запобігання / за заг. ред. В. К. Матвійчука. Київ: Дакор, 2013. 472 с.;

Карпенко М. І. Структура родового об’єкта військових злочинів за законодавством України про кримінальну відповідальність. Право і суспільство. 2018. № 6. С. 189–194;

Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина загальна: курс лекцій. Київ: Атіка, 2001. 6. Кушпіт В. П. Генезис поняття насильства в теорії кримінального права. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/ 2233/ 025-137-140.pdf.;

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / Александров Ю. В та ін. Вид. 3-тє, пере-робл. та допов. Київ: Юридична думка, 2004;

Піддубна М. В. Об’єкт воєнних злочинів у кримінальному праві України. Університетські наукові записки. 2017. № 62, с. 110–122. С.111;

Семенюк-Прибатень А.В. Кримінально-правова характеристика знищення та пошкодження майна за Кримінальним кодексом України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2016. 22 с.;

Харитонов С. О. Об’єкт і система військових злочинів. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 3 (86);

Шуп’яна М. Ю. Наклеп та образа як кримінально-карані діяння в законодавствах України та Польщі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. 2020. № 43.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.