ЗМІСТ ПРАВА НА ПРАЦЮ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

М. О. Ревякін

Анотація


Автор зазначає, що діяльність ЄСПЛ демонструє відмінності роботи в установах виконання покарання та роботи, яку здійснюють звичайні працівники, щодо багатьох аспектів. Це є головною метою реадаптації та ресоціалізації засуджених до позбавлення волі як безпосередньо для нормального життя в пенітенціарних закладах, так і після відбуття покарання. Автор констатує, що здійснення суспільно корисної праці в установах виконання покарань не обмежує право на працю ув’язнених та не визначає її як примусову чи обов’язкову. На переконання автора, здійснення суспільно корисної праці повинно відбуватись не свавільно, а з огляду на стан здоров’я засудженого до позбавлення волі, його статі, професійних навичок та здібностей, робота не повинна наносити шкоду здо-ров’ю засудженого, має оплачуватись та здійснюватись із дотриманням інших вимог трудо-вого законодавства. На думку автора, зміст права на працю засуджених до позбавлення волі є дуальним: по-перше, він містить можливість вибору роботи та типу діяльності за трудовим договором, по-друге, передбачає здійснення суспільно корисної праці з усіченим вольовим аспектом, але й із дотриманням всіх інших трудових прав та гарантій.


Ключові слова


право на працю, засуджені до позбавлення волі, примусова праця, суспільно корисна праця, трудові права

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/1129-15#Text (дата звернення: 10.02.2022)

Про вне-сення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів: Закон України від 08 квітня 2014 року. № 1186-VII. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/1186-18#Text (дата звернення: 10.02.2022)

Опанасенков О. І. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі як засіб їх виправлення: сучасність і перспективи. Питання боротьби зі злочинністю. 2014. Вип. 27. С. 258–266

Новіков Д. О. Диференціація правового регулювання праці осіб, засуджених до позбавлення волі: зб. наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Харків. 2021. Сер. Право. Вип. 34. С. 50–57

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернен-ня: 10.02.2022)

De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, § 90 (18.06.1971). The European Court of Human Rights. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_161#Text (дата звернення: 10.02.2022)

Van Droogenbroeck v. Belgium (24.06.1982). The European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22695348%22], %22 itemid %22: [%22001-57471%22]} (дата звернення: 10.02.2022)

Stummer v Austria (07.07.2011). The European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.int/webservices/ content/pdf/ 001-105575?TID=ihgdqbxnfi (дата звернення: 10.02.2022)

Meier v. Switzerland (09.02.2016). The European Court of Human Rights. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/ Cases_list_ 2016_ENG.pdf (дата звернення: 10.02.2022);

Європейські пенітенціарні правила від 11 січня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032#Text (дата звернення: 10.02.2022)

Шкута О. Окремі питання залучення до праці засуджених до позбавлення волі. Наук. часопис Нац. акад. прокуратури України. 2016. Вип. 1. С. 111–118

Шумна Л. Особливості праці засуджених до позбавлення волі: і право, і обов’язок. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2018. Вип. 2. С. 160–167.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.