АЛІМЕНТНИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

О. М. Пономаренко

Анотація


Стаття  присвячена  дискусійному  у  сучасній  цивілістиці  питанню  щодо можливості  аліментного  договору  бути  підставою  виникнення  аліментних  зобов’язань, вирішення якого безпосередньо залежить від дослідження потенційного кола суб’єктів цього договору та умов його укладення. У результаті дослідження автор приходить до висновку про те, що необхідно виділяти два види аліментних договорів – аліментні договори, спрямовані на визначення порядку здійснення прав exlege, й аліментні договори, спрямовані на виникнення  аліментних  правовідносин.  Обґрунтовується,  що  різний  ступінь  соціальної значущості  таких  договорів  обумовлює  особливості  підходів  до  їх  нормативного  регулювання. 

Ключові слова: аліменти, аліментні правовідносини, аліментний договір, сімейний договір.

 

Статья посвящена дискуссионному в современной цивилистике вопросу о  возможности  алиментного  договора  быть  основанием  возникновения  алиментных обязательств, решение которого непосредственно зависит от исследования потенциального круга субъектов этого договора и условий его заключения. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что необходимо выделять два вида алиментных договоров – алиментные  договора,  направленные  на  определение  порядка  осуществления  прав exlege, и алиментные  договора,  направленные  на  возникновение  алиментных  правоотношений. Обосновывается, что разная степень социальной значимости таких договоров обусловливает особенности подходов к нормативному их регулированию. 

Ключевые  слова:  алименты,  алиментные  правоотношения,  алиментный  договор, семейный договор.

 

The article is devoted to the discussion in modern civil lav on the possibility of an alimony contract to be the basis for the appearance of alimony obligations, the decision of which directly depends on the investigation of the potential circle of subjects of this treaty and the conditions for its conclusion. As a result of the research, the author comes to the conclusion that it is necessary to single out two types of alimony contracts - maintenance contracts aimed at determining the procedure for exercising ex lege rights, and alimony contracts aimed at the emergence of alimentary legal relations. It is substantiated that the different degree of social significance of such contracts determines the specifics of approaches to their regulatory regulation.

Key words: alimony, alimony legal relationship, alimentary contract, family contract.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко Т.С. Процесуальний порядок внесення змін до аліментного договору / Т.С. Андрющенко // Право і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 22–27;

Антокольская М.В. Семейное право: учебник / М.В. Антокольская. – М.: Юристъ, 1996. – С. 253–254;

Антошкіна В.К. Договір нерегулювання відносин подружжя: автореф. дис... на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / В.К. Антошкіна. – Харків, 2006. – 20 с.;

Антошкіна В.К. Договірне регулювання відносин подружжя / В.К. Антошкіна. – Донецьк, 2008. – 280 с.;

Бартошек М. Римское право:Понятие, термины, определения): пер. з чеш. / М. Бартошек. – М.: Юрид. лит., 1989. – 448 с.;

Бару М.И. Договорное обязательство о содержании / М.И. Бару // Ученые записки. – 1948. – Вып. 3. – С. 25–54;

Гражданское право: учебник. Часть III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ПРОСПЕКТ, 1999. – 592 с.;

Ждан М.Д. Щодо добровільного виконання батьками обов’язку по утриманню дитини / М.Д. Ждан, І.А. Кузнєцов // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції; у 4-х томах. «Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства». – Харків. – 12–13 квітня 2012 року. – Т. 3 – С. 28–29;

Жилинкова И.В. Брачный договор / И.В. Жилинкова. – Х.: Ксилон, 2005. – 174 с.;

Звенигородская Н.Ф. Проблема свободы алиментного соглашения: выбор партнера / Н.Ф. Звенигородская // Нотариус. – 2011. – № 5. – С. 39–41;

Звенигородская Н.Ф. Договорное родительское правоотношение: общее и частное / Н.Ф. Звенигородская // Вестник Омскогоуниверситета. Серия «Право». – 2012. – № 3 (32). – С. 158–164;

Карпов М.В. О некоторых вопросах заключения соглашения об уплате алиментов / М.В. Карпова // Законы России: опыт, анализ, практика. – № 4. – 2013. – С. 80–83;

Косова О.Ю. Субъектный состав соглашений об уплате алиментов / О.Ю. Косова // Российская юстиция. – 2012. – № 2. – С. 24–25;

Косова О.Ю. Обязанность содержания и алиментные обязательства / О.Ю. Косова // Правоведение. – 2003. – № 4. – С. 63–80; 15. Нечаева А.М. Семейное право: учеб. пособие; 4-е изд. перераб. и доп. / А.М. Нечаева. – М.: Издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2010. – 285 с.;

Ржаницина Л.В. Сфера социальной незащищенности. Проблема улучшения обеспечения детей алиментами / Л.В. Ржаницина, Т.А. Гурко. – М.: Институт Экономики, 2007. – 320 с.;

Ромовська З.В. Українське сімейне законодавство: підручник / З.В. Романовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.; 18. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 855 с.;

Усачева Е.А. Соглашение об уплате алиментов в российском семейном праве: автореф. дис. соискан. учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право». – М., 2017. – 20 с.;

Усачева Е.А. Проблемы определения предмета и субъектного состава соглашения об уплате алиментов / Е.А. Усачова // Актуальные проблемы российского права. – [Электронный ресурс]. – 2014. – № 8(45) август. – С. 1650–1656. – Режим доступу: problemy-opredeleniya-predm-i-subektnogo-sostava-soglasheniya-ob-uplate-alimentov.pdf;

Цивільний кодекс України: науково-практичний кометар (пояснення, тлумачення, рекомендації, з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, наукових фахівців). – Т.12: Спадкове право / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФОП Колісник А.А., 2009. – 544 с.;

Чашкова С.Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве: дис. … на соискан. учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / С.Ю. Чашкова. – М., 2004. – 197 c.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1171337

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.