ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ФРАНЦІЇ

Д. О. Новіков

Анотація


Автором  розкриті  політико-правові  аспекти  реформування  трудового права Франції. Вказується, що у 2017 році у Франції відбувалась широкомасштабна реформа трудового  законодавства,  яка  стала  третьою  в  цій  країні  за  останнє  десятиліття  і  була спрямована на лібералізацію трудового права Франції та надання йому «гнучкості». Автор переконаний,  що  реформування  трудового  права  Франції  показово  відображає  тенденцію звуження трудових прав працівників та їх можливостей впливати на прийняття рішень на підприємствах  через  власні  представницькі  органи.  Зазначається,  що  зміни  у  трудовому праві Франції обрисували шлях, яким прямує думка законодавця: для розвитку економіки високі соціально-трудові стандарти є тягарем, солідарність трудящих гальмує інвестиційні вливання,  робоча  сила  повинна  пристосовуватись  до  ринку,  а  не  ринок  до  неї.  Автор констатує  неспроможність  суспільства  та  наукових  кіл  відповідно  відреагувати  на трансформацію у бік погіршення становища трудящих, які становлять переважну більшість населення, такої соціально важливої галузі права як трудове право.

Ключові слова: реформування, гнучкість, перший найм, атипові форми зайнятості, солідарність

 

Автором  раскрыты  политико-правовые  аспекты  реформирования трудового  права  Франции.  Указывается,  что  в 2017 году  во  Франции  состоялась широкомасштабная  реформа  трудового  законодательства,  которая  стала  третьей  в  этой стране за последнее десятилетие и была направленная на либерализацию трудового права Франции и предание ему «гибкости». Автор убежден, что реформирование трудового права Франции  показательно  отображает  тенденцию  сужения  трудовых  прав  работников  и  их возможностей  влиять  на  принятие  решений  на  предприятиях  с  помощью  собственных представительских органов. Отмечается, что изменения в трудовом праве Франции обрисовали  путь,  которым  направляется  мысль  законодателя:  для  развития  экономики  высокие социально-трудовые  стандарты  являются  бременем,  солидарность  трудящихся  тормозит инвестиционные вливания, рабочая сила должна приспосабливаться к рынку, а не рынок к ней.  Автор  констатирует  невозможность  общества  и  научных  кругов  соответственно отреагировать  на  трансформацию  в  сторону  ухудшения  положения  трудящихся,  которые составляют преобладающее большинство населения, такой социально важной отрасли права как трудовое право.

Ключевые  слова:  реформирование,  гибкость,  первый  наем,  атипичные  формы занятости, солидарность

 

The author reveals the political and legal aspects of reforming the labor law of France. It’s pointed out that in 2017 a large-scale reform of labor legislation took place in France, which became the third in this country over the last decade and aimed at liberalizing France’s labor law and giving it «flexibility». The author is convinced that the reform of the labor law of France demonstrates the tendency of narrowing labor rights of employees and their ability to influence decision-making at enterprises with the help of their own representative bodies. It’s noted that changes in France’s labor law have outlined the way in which the legislator’s idea is directed: for the development of the economy, high social and labor standards are a burden, the solidarity of workers hinders investment infusions, the labor force must adapt to the market, but not the market to the labor force. The author notes the impossibility of the society and the scientific community to react accordingly to the transformation towards the deterioration of the situation of the working people, who constitute the overwhelming majority of the population, of such a socially important branch of law as labor law.

Keywords: reform, flexibility, first employment, atypical forms of employment, solidarity

Повний текст:

PDF

Посилання


Новіков Д. Франція: злет і падіння трудового права / Д. Новіков // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rev.org.ua/franciya-zlet-i-padinnya;

Бунт левых: Почему Франция протестует против политики Макрона [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://112.ua/statji/bunt-levyh-pochemu-franciya-protestuet-protiv-politiki-makrona-411068.html;

З життя європейців: соціальні протести у Франції. Контракт «першого найму» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/society/2014/07/15/175181;

Code du travail (version consolidйe au 8 mars 2015) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/fr/fr442fr.pdf;

Проект Трудового кодексу України від 27.12.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=53221;

Rйforme du code du travail : ce que contiennent les ordonnances // Article sйlectionnй dans La Matinale du 31/08/2017 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/08/31/reforme-du-code-du-travail-ce-que-contiennent-les-ordonnances_5179082_823448.html#HSBh9GRHTHvzLJeZ.99;

Rйforme du Code du travail 2017 (rйforme Macron) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/61943-reforme-du-code-du-travail-2017-reforme-macron;

Code du travail : Macron signe les cinq ordonnances [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/09/22/97002-20170922FILWWW00162-code-du-travail-macron-signe-les-cinq-ordonnances.php.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1171379

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.