МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В АКТАХ МОП

А. К. Бойко

Анотація


Досліджені  міжнародні  стандарти  МОП  щодо  забезпечення  працевлаштування  молоді.  Аргументовано,  що  МОП,  яка  на  різних  етапах  своєї  правотворчої діяльності  приділяла  увагу  регулюванню  умов  праці  молоді,  стимулюванню  активної політики  держав  щодо  працевлаштування  молоді,  у  сучасних  умовах  підвищення  рівня молодіжного  безробіття  закріплює у  своїх актах  положення  щодо  необхідності  посилення конкурентоспроможності молоді шляхом якісного покращення її професійної підготовки до технологічних викликів сучасності. 

Ключові слова: молодь, безробіття, працевлаштування, професійне навчання.

 

Исследованы  международные  стандарты  МОТ  относительно  обеспечения  трудоустройства  молодежи.  Аргументируется,  что  МОТ,  которая  на  разных  этапах своей  правотворческой  деятельности  уделяла  внимание  регулированию  условий  труда молодежи, стимулированию активной политики государств относительно трудоустройства молодежи,  в  современных  условиях  повышения  уровня  молодежной  безработицы  закрепляет в своих актах положения о необходимости усиления конкурентоспособности молодежи путем  качественного  улучшения  ее  профессиональной  подготовки  к  технологических вызовам современности.

Ключевые  слова:  молодежь,  безработица,  трудоустройство,  профессиональное обучение

 

The international standards of the ILO concerning the employment of young people have been studied. Author argued that ILO on different stages of their legislative activities paid attention to the regulation of working conditions of young people, stimulate active policy regarding youth employment, but in modern conditions, when increase the level of youth unemployment, ILO reinforces provisions on the need to strengthen the competitiveness of young people by qualitative improvement of training the technological challenges of our time.

Keywords: youth, unemployment, employment, vocational training

Повний текст:

PDF

Посилання


У новий рік без роботи: в Україні зростає молодіжне безробіття [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/inozmi/deutsche-welle/2014/12/30/7053657;

Global Employment Trends 2014: Risk of a jobless recovery? / International Labour Office. Geneva: ILO. 2014;

Про політику у галузі зайнятості: Конвенція МОП № 122 від 1964 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_062;

Про політику у галузі зайнятості: Рекомендація МОП № 122 від 1964 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_246;

Про спеціальні програми для молоді: Рекомендація МОП № 136 від 1970 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_253;

Про розвиток людських ресурсів: Рекомендація МОП № 195 від 2004 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532;

Молодежь: пути к достойному труду (Содействие занятости молодежи – ответ на вызов): Доклад VI Международной организации труда. – Женева, Международная конференция труда, 93-я сессия 2005 г. – 112 с.;

Глава МОП закликав інвестувати у молодь [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.atomprofspilka.info/news/l222012013;

Кризис в сфере занятости молодежи: Время действовать: Доклад V Международной организации труда. – Женева, Международная конференция труда, 101-я сессия, 2012 г. – 132 с.;

Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М.: ACT, 1999. – 784 с.;

Vittorio Di Martino, Linda Wirht. Telework: A new way of working and living / Vittorio Di Martino, Linda Wirht // International Labour Review. – Vol. 129. – 1990. – №. 5. – P. 529–554..
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1171399

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.