ЄДНІСТЬ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

О. О. Коваленко

Анотація


Метою  наукової  статті  є  характеристика  єдності  та  диференціації  норм трудового  права  як  феноменальної  правової  категорії.  Зазначається,  що  для  науки  трудового права  характерним  є  однозначне  визнання  єдності  та  диференціації  правових  норм,  однак бачення місця та природи цієї категорії – є питанням неоднозначним. Дослідивши різні погляди на  місце  і  природу  єдності  та  диференціації  норм  трудового  права,  автор  приходить  до висновку, що дана категорія є сучасним феноменом права, бо виступає одночасно: принципом права, методом правового регулювання, функцією трудового права, характеристикою системи трудового права і його джерел. Однак, первинним, тобто таким, що започатковує цю категорію, надає змогу їй розвиватися, будуючи систему, «проростаючи» в нормах галузі трудового права, є тлумачення єдності і диференціації норм трудового права як принципу права. 

Ключові слова: єдність норм трудового права, диференціація норм трудового права, принцип права.

 

Целью научной статьи является характеристика единства и дифференциации норм трудового права как феноменальной правовой категории. Отмечается, что для науки  трудового  права  характерно  однозначное  признание  единства  и  дифференциации правовых  норм,  однако  видение  места  и  природы  этой  категории - это  вопрос  неоднозначный. Исследовав различные взгляды на место и природу единства и дифференциации норм трудового права, автор приходит к выводу, что данная категория является современным феноменом права, ибо выступает одновременно: принципом права, методом правового регулирования, функцией трудового права, характеристикой системы трудового права и его источников.  Однако,  первичным,  то  есть  таким,  который  порождает  эту  категорию,  дает возможность ей развиваться, строя систему, «прорастая» в нормах отрясли трудового права, является толкование единства и дифференциации норм трудового права как принципа права.

Ключевые слова: единство норм трудового права, дифференциация норм трудового права, принцип права. 

 

The purpose of the scientific article is to characterize the unity and differentiation of the norms of labor law as a phenomenal legal category. It is noted that the science of labor law is characterized by unequivocal recognition of the unity and differentiation of legal norms, but the vision of the place and nature of this category - is a question ambiguous. Examining the different views on the place and nature of unity and differentiation of labor law, the author concludes that this category is a modern phenomenon right for acting simultaneously: the principle of law, by regulation, the function of labor law, characteristic of the system of labor law and its sources. However, the primary, that is, the one that initiates this category, allows it to develop, building up the system, «sprouting» in the norms of the field of labor law, is the interpretation of the unity and differentiation of the norms of labor law as a principle of law.

Key words: unity of norms of labor law, differentiation of norms of labor law, principle of law.


Повний текст:

PDF

Посилання


Коляда Т.А. Поняття диференціації правового регулювання праці / Т.А. Коляда // Право і безпека. – 2003. – №2’3. – С. 93–97;

Мельник К. Щодо розуміння єдності трудового права / К. Мельник // Юридична Україна. – 2010. – № 3. – С. 79–83;

Міщук М.О. Підстави диференціації правового регулювання праці в умовах кодифікації трудового законодавства України / М.О. Міщук // Адвокат. – 2013. – №1(148). – С. 29–32;

Процевський О.І. Окремі питання щодо єдності та диференціації правового регулювання трудових відносин / О.І. Процевський // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди: Серія – Право. – 2007. – Вип. 9. – С. 39–48;

Конституція України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України: Конституція; Закон від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80;

Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] / Верховна Рада УРСР: Кодекс України; Закон від 10.12.1971 р. № 322-VIII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08;

Аристова С.В. Особенности отраслевой дифференциации в правовом регулировании трудовых отношений / С.В. Аристова // Вестник Московского университета. – Cep. 1. Право. – 2001. – №1. – С. 96–104;

Войтинский И. Трудовое право СССР / И. Войтинский. – М.: Гос. изд-во Ин-т совет. права. – 1925. – 364 с.;

Новиков Д.О. Особливості правового регулювання праці медичних працівників: дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / Д.О. Новіков. – Х.: Харківський національний педагогічний університеті ім. Г.С. Сковороди, 2013. – 214 с.;

Гоц О.В. Правове регулювання виникнення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / О.В. Гоц. – Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2004. – 18 с.;

Греков І.П. Особливості правового регулювання праці державних службовців: дис … на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / І.П. Греков. – Х., 2003. – 169 с.;

Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/uchenyj;

Уржинский К.П. К вопросу о принципах правового регулирования общественных отношений / К.П. Уржинский // Правоведение. – 1968. – № 3. – С. 123–126;

Советское трудовое право / Под общей ред. А.И. Процевского. – Киев: Вища школа, 1981. – 360 с.;

Прилипко С.М. Трудове право України: підруч.; 5-те вид., перероб. і доп. / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Х.: ФІНН, 2012. – 800 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1171354

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.