ПРАВОВІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ «БЕЗБАР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА» У ТРУДОВІЙ СФЕРІ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

В. Л. Кесада Татарінова

Анотація


Автором розкриті правові питання створення «безбар’єрного середовища» у  трудовій  сфері  для  осіб  з  обмеженими  можливостями.  Зазначається,  що  трансформація парадигми  відношення  до  осіб  з  обмеженими  можливостями  з  медичної  на  соціальну потребує правового оформлення. Автор вказує, що вітчизняне законодавство, яким мають бути  врегульовані  відносини  із  забезпечення  рівних  умов  на  ринку  праці,  здебільшого базується на старій медичній моделі сприйняття інвалідів як осіб, які потребують допомоги. Автор  визнає  доцільним  прийняття  Закону  України «Про  створення  безбар’єрного  трудового середовища для осіб з обмеженими можливостями». Цим Законом повинні бути врегульовані  відносини  з  розробки,  впровадження  та  застосування  заходів,  покликаних максимально інтегрувати осіб з обмеженими можливостями у трудову сферу.

Ключові  слова:  особи  з  обмеженими  можливостями,  соціальна  модель,  бар’єри, трудова зайнятість, безбар’єрне середовище.

 

Автором раскрыты правовые вопросы создания «безбарьерной среды» в трудовой сфере для лиц с ограниченными  возможностями.  Отмечается,  что  трансформация парадигмы  отношения  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  с  медицинской  на  социальную  требует  правового  оформления.  Автор  указывает,  что  отечественное  законодательство, которым должны быть урегулированы отношения по обеспечению равных условий на  рынке  труда,  по  большей  части  базируются  на  старой  медицинской  модели  восприятия инвалидов как лиц, которые нуждаются в помощи. Автор признает целесообразным принятие Закона  Украины «О  создании  безбарьерной  трудовой  среды  для  лиц  с  ограниченными возможностями».  Этим  Законом  должны  быть  урегулированы  отношения  по  разработке, внедрению и применению мер, призванных максимально интегрировать лиц с ограниченными возможностями в трудовую сферу.

Ключевые  слова:  лица  с  ограниченными  возможностями,  социальная  модель, барьеры, трудовая занятость, безбарьерная среда.

 

The author reveals the legal issues of creating a «barrier-free environment» in the labour sphere for persons with disabilities. It’s noted that the transformation of the paradigm of attitudes towards persons with disabilities from the medical to the social requires legal registration. The author points out that the native legislation, which should regulate relations to ensure equal conditions in the labour market, is mostly based on the old medical model of the perception of persons with disabilities as persons who need help. The author acknowledges the adoption of the Law of Ukraine «On the creation of a barrier-free working environment for persons with disabilities». This Law should regulate the development, implementation and application of measures to maximally integrate persons with disabilities into the labour sphere.

Key words: persons with disabilities, social model, barriers, employment, barrier-free environment.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13 грудня 2006 р. // Офіційний вісник України від 19.03.2010 – 2010 р., № 17 / № 101 (2009, ст. 3496) /, стор. 93, стаття 799, код акту 50027/2010;

Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141;

Парягина О.А. Инвалиды: дискриминация и занятость / О.А. Парягина // Трудовое право. – 2007. – № 4. – С. 8–12;

Зозуля Т.В. Исторический аспект формирования медицинской и социальной помощи инвалидам / Т.В. Зозуля // Психология инвалидности : хрестоматия. – М.: Воронеж, 2011. – С. 43–50;

Исмагилова Ф.С. «Барьерная» среда рынка труда как препятствие для профессиональной интеграции / Ф.С. Исмагилова // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3, Общественные науки. – 2012. – № 3 (106). – С. 103–111;

Новіков Д.О. Праця в інформаційному суспільстві: висновки для трудового права / Д.О. Новіков // Право і суспільство. – 2015. – № 5–2. – Ч. 2. – С. 96–103;

Новіков Д.О. Pluralitas non est poneda sine necessiate або місце теорій прекаріату у науці трудового права / Д.О. Новіков // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 34. – Т. 2. – С. 22–26;

Drake R.F. Understanding Disability Policies / R.F. Drake. – Basingstoke: Macmillan, 1999. – 256 p.;

Шабанов Р.І. Концепція гідної праці як стрижень активної державної політики у сфері зайнятості населення / Р.І. Шабанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – Вип 24. – Том 2. – С. 201–205;

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 6 вересня 2012 року № 5207-VI // Офіційний вісник України від 15.10.2012 – 2012 р., № 76, стор. 65, стаття 3071, код акту 63646/2012;

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР від 21.05.1991 – 1991 р., № 21, стаття 252;

План заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009–2015 роки «Безбар’єрна Україна»: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 784 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/784-2009-%D0%BF;

Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці: Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.09.2016 р. № 1044 // Офіційний вісник України від 11.11.2016–2016 р., № 87, стор. 235, стаття 2859, код акту 83608/2016.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1171405

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.