ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НАЯВНОСТІ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ АБО ВИЗНАННЯ ВИНИ

Ю. В. Шинкарьов

Анотація


В  статті  досліджується  питання  правового  регулювання  призначення покарання за наявності угоди про примирення чи визнання вини. Констатується неналежність  призначення  покарання  у  випадку  затверження  судом  угоди  до  спеціальних  засад призначення покарання.

Ключові  слова:  угода,  загальні  засади  призначення  покарання,  спеціальні  засади призначення покарання.

 

В  статье  исследуется  вопрос  правового  регулирования  назначения наказания  при  наличии  соглашения  о  примирении  или  признания  вины.  Констатируется непринадлежность  назначения  наказания  в  случае  утверждения  судом  соглашения  к специальным началам назначения наказания.

Ключевые  слова:  соглашение,  общие  начала  назначения  наказания,  специальные

 

The article deals with the issue of the legal regulation of sentencing in the presence of an agreement on reconciliation or the recognition of guilt. It is stated that the punishment is inappropriate if the court approves the agreement to the special principles of the punishment.

Key words: agreement, general principles of punishment, special principles of punishment.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушко П.П. Питання призначення покарання на підставі угод (про примирення та визнання винуватості) / П.П. Андрушко, М.М. Васюк // Форум права. – 2014. – №3. – С. 12–15. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_ 2014_3_4;

Гусаров В.М. Особливості правового регулювання інституту угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим / В.М. Гусаров // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 1, том 3. – С. 142–146;

Євдокімова О.В. Проблемні питання призначення покарання при укладенні угоди про примирення або визнання винуватості / О.В. Євдокімова // Право і суспільство. – 2014. – № 1–2. – С. 217–221;

Крушинський С.А. Угода про визнання вини: світовий досвід та перспективи запровадження у Україні / С.А. Крушинський // Університетські наукові записки. – 2010. – № 4 (36). – С. 238–245;

Марко С.І. Проблеми укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні / С.І. Марко, С.І. Паславський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4. – С. 383–391;

Новак Р.В. Кримінальне провадження на підставі угоди / Р.В. Новак // Право і безпека. – 2014. – № 4 (55). – С. 131–137;

Новікова К.А. Особливості застосування загальних засад призначення покарання у виді обмеження волі / К.А. Новікова // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://files.visnikkau.org/200001103-f314ef40aa/Visnyk7_18.pdf;

Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України: монографія / В.В. Полтавець. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – 240 с.;

Полтавець В.В. До питання про поняття та види спеціальних засад призначення покарання / В.В. Полтавець // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 7–8 квіт. 2006 р. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – Ч. 1. – С. 243–245;

Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 13 від 11.12.2015 «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15;

Трубников В.М., Шинкарьов Ю.В. Арешт як вид кримінального покарання та особливості його застосування: Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2007. – 288 с;

Чабанюк В. Д. Удосконалення кримінального провадження на підставі угод // URL http://www.apdp.in.ua/v71/61.pdf;

Шпачук А.О. Провадження на підставі угод / А.О. Шпачук // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – №22 (1). – С. 121–129;

Юркова Г.В. Провадження з примирення сторін у кримінально-процесуальному праві України: порівняльний аналіз / Г.В. Юркова // Право і суспільство. – 2013. – № 6–2. – С. 367–370;

Ященко А.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру: монографія / А.М. Ященко. – Х.: НікаНова, 2014. – 388 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1171421

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.