ПРИЧИНИ НЕДОВЕДЕННЯ ЗЛОЧИНУ ДО КІНЦЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАННЯ

Д. С. Попій

Анотація


У статті розглядається врахування причин недоведення злочину до кінця при  призначенні  покарання.  Досліджується  теоретична  класифікація  таких  причин.  На ґрунті  дослідження  практики  призначення  покарання  робляться  висновки  про  найбільш поширені причини недоведення злочину до кінця і їх реальне врахування при призначенні покарання.

Ключові  слова:  причини,  замах,  готування,  незакінчений  злочин,  призначення покарання.

 

В  статье  рассматривается  учет  причин  недоведения  преступления  до конца при назначении наказания. Исследуется теоретическая классификация таких причин. На  почве  исследования  практики  назначения  наказания  делается  вывод  о  наиболее распространенных причинах недоведения преступления до конца и их реальный учет при назначении наказания.

Ключевые  слова:  причины,  покушение,  подготовка,  неоконченное  преступление, назначение наказания.

 

The article considers consideration of the reasons for not committing a crime to the end when imposing a punishment. The theoretical classification of such reasons is studied. On the basis of the study of the practice of sentencing, conclusions are drawn about the most common causes of not committing a crime to the end and their actual consideration when imposing a punishment.

Keywords: сauses, attempt, cooking, unfinished crime, punishment.

Повний текст:

PDF

Посилання


Благов Е. В. Назначение наказания. Теория и практика. – Ярославль: Ярослав. гос. ун-т, 2002. – 173 с.;

Вирок суду № 1-кп/489/235/2017 р. //URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/69302081;

Вирок суду № 173/284/17 //URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/65551074;

Вирок суду №766/2397/16-к. // URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/67138634;

Вироку суду №212/5232/17 // URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/69333768;

Крецул В.І. Добровільна відмова від злочину / В.І. Крецул // Новітні кримінально-правові дослідження: зб. наук. пр. – 2015. – С. 34–37;

Маслак Н.В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину: монографія / Н.В. Маслак. – Х.: Право, 2010. – 232 с.;

Тихий В.П. Замах на злочин / В.П. Тихий // Вісник Асоціації кримінального права України, 2015, № 2(5) – С. 346–351;

Тютюгін В.І. Призначення покарання за незакінчений злочин та злочин вчинений у співучасті / В.І. Тютюгін, О.В. Ус // Питання боротьби зі злочинністю. – 2010. – Вип. 19. – С. 36–47;

Уголовное право Украины. Общая часть. Под ред. В.М. Трубникова, Я.А. Лантинова. – Х.: Харьков юридический. – 2012. – 344 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1171439

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.