ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

О. І. Лисяк

Анотація


У статті проводиться дослідження проблем удосконалення аграрного законодавства, а саме: кодифікації та систематизації. Проаналізовані думки відомих вчених щодо перспектив розвитку аграрного законодавства.

 

Ключові слова: аграрне законодавство, кодифікація, систематизація аграрного законодавства.

 

 

В статье проводится исследование проблем совершенствования аграрного законодательства, а именно: кодификации и систематизации. Проанализированы мнения известных ученых о перспективах развития аграрного законодательства.

 

Ключевые слова: аграрное законодательство, кодификация, систематизация аграрного законодательства.

 

 

The article deals with the problems of improving agricultural legislation, namely: codification and systematization. The opinions of well-known scientists concerning the prospects of agrarian legislation development are analysed.

 

Key words: agrarian legislation, codification, systematization of agrarian legislation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрне право України: підручник за ред. В.З. Янчука. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К.: Юрінкорм Інтер, 2000. – 72 с.;

Аграрне законодавство України: проблеми ефективності: монографія / за ред. В.І. Семчика. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 1998. – 245 с.;

Семчик В.І. Фактори впливу на рівень ефективності аграрного законодавства України / В.І. Семчик // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в ХХІ ст.: матер. міжн. наук. конф. (27–28 квітня 2006 р., м. Біла Церква). – Біла Церква: Білоцерківський державний аграрний ун-т, 2006. – С. 3–7;

Носік В.В. Проблеми кодифікації аграрного законодавства України / В.В. Носік // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в ХХІ ст.: матер. міжн. наук. конф. (27–28 квітня 2006 р., м. Біла Церква). – Біла Церква: Білоцерківський державний аграрний ун-т, 2006. – С. 17–19;

Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: монографія / кол. авторів; за ред. В.І. Семчика. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2003. – 280 с.;

Салко О.В. Соціально-економічні чинники реформування аграрного законодавства України / О.В. Салко // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4 (№ 16). – С. 180–186;

Яковлев В.Ф. Отраслевая дифференциация и межотраслевая интеграция как основы системы законодательства / В. Ф. Яковлев // Правоведение. – 1975. – № 1. – С. 16–23;

Рассказов Л. П. Теория государства и права : Курс лекций: учеб. пособие / И. В.Упоров, О. В. Старков, Л. П. Рассказов; под общ. ред. О. В. Старкова. – М.: Экзамен, 2005. – 318 с.;

Быстров Г.Е. Источники советского сельскохозяйственного права / Быстров Г.Е. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 190 с.;

Титова Н.І. Невідкладні проблеми підвищення правового статусу селянства України / Н.І. Титова // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України: перспективи в ХХІ ст.: матер. міжнар. наук. конф. (27–28 квіт. 2006 р., м. Біла Церква). – Біла Церква: Білоцерків. держ. аграр. ун-т, 2006. – С. 7–9;

Багай Н.О. Розвиток науки аграрного права України: дис. … на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 / Н.О. Багай. – Львів, 2002. – 243 с.;

Аграрне право: підруч.; 2-ге вид.,перероб. та допов. / В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. Василюк та ін.; за ред. В.З. Янчука. – К. :ЮрінкомІнтер, 2000. – 720 с.;

Аграрне право України: підручник / за ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана – Харків: Право, 2003. – С. 227;

Статівка А.М. Про аграрно-правову науку і систематизацію аграрного законодавства України / А.М. Статівка // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: зб. наук. праць круглого столу (18 березня 2011 р.). – К. : ВГЛ «Обрії», 2011. – С. 109–112.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.884090

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.