ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТА І ПРЕДМЕТА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

В. В. Марченко

Анотація


У статті проаналізовані та узагальнені теоретико-правові підходи до визначення сутності понять «об’єкт» і «предмет», у результаті чого були запропоновані авторські визначення об’єкта і предмета електронного урядування в органах виконавчої влади.

 

Ключові слова: електронне управління, електронний уряд, органи виконавчої влади, об’єкт електронного управління, суб’єкт електронного управління.

 

 

В статье проанализированы и обобщены теоретико-правовые подходы к определению сущности понятий «объект» и «предмет», в результате чего были предложены авторские определения объекта и предмета электронного управления в органах исполнительной власти.

 

Ключевые слова: электронное управление, электронное правительство, органы исполнительной власти, объект электронного управления, субъект электронного управления.

 

 

The concept of object and subject of e-governance in executive authority. The paper analyzed and summarized the different theoretical and legal approaches to defining the essence of the concepts of «object» and «subject». Thus the author's definitions of the object and the subject of e-governance in the executive branch were proposed.

 

Key words: e-governance, e-government, the executive authorities, the object of e-governance, the subject e-governance.


Повний текст:

PDF

Посилання


Авдонин В.С. Правоохранительные органы. Сборник схем: учебное пособие для юридических вузов / В.С. Авдонин, Е.А. Карпов, А.Б. Науменко. Отв. ред. канд. юрид. наук. доц. Г.В. Дроздов. – М.: Новый юрист, 1997. – 112 с.;

Словник української мови. В 11 т. Т. 5 : Н-О / ред. В. О. Винник, Л. А. Юрчук. – К. : Наук. думка, 1974. – 840 с.;

Довідник здобувача наукового ступеня: 36. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю. І. Цеков; Передмова до 3-го, 2-го і з переднього сл. до 1-го вид. Р. В. Бойка. – 3-тє вид., випр. і допов. – К.: Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. України: Вид-во «Толока», 2004. – 56 с.;

Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Головн. вид. видавн. об’єд. «Вища школа», 1982. – 216 с.;

Садовский В.Н. Методологические проблемы исследования объектов, представляющих собой системы // Социология в СССР: В 2 т. / Ред.-сост. Г. В. Осипов. Изд. изм. – М.: Мысль, 1966. – Т. 1. – 532 с.;

Бабаєв В.М. Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» / В.М. Бабаєв, М.М. Новікова, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 127 с.;

Словник української мови. В 11 т. Т. 7 : Поїхати-Приробляти. – К. : Наук. думка, 1976. – 724 с.;

Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф.Губский, Г.В.Кораблева, В.А.Лутченко. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 576 с.;

Петров Г.М. Советское административное право. Часть общая. – Л., 1961. – 364 с.;

Козлов Ю.М. Предмет советского административного права. – М.: Изд-во МГУ, 1967. – 160 с.; 11. Правознавство: підручник / ред. В. В. Копєйчиков. – 7-ме вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.;

Адміністративне право України: Підруч. для юрид. вузів і фак-в / За ред. Ю.П. Битяка. – X., 2001. – 528 с.;

Гончарук С.Т. Адміністративне право України: навч. посіб. – К., 2000. – 240 с.;

Курінний Є.В. Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2002. – 92 c.;

Алфьоров С.М. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. / С.М. Алфьоров, С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.;

Коваль Л.В.Адміністративне право України / Л.Коваль. – К., 1994. – 208 с.;

Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.;

Кубко Є.В. Про предмет адміністративного права / Є.В. Кубко // Право України. – 2000. – №5. – С. 3–6
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.884164

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.