КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАКОНУ З ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

А. С. Сохікян

Анотація


Стаття присвячена дослідженню видів кримінальних законів. За допомогою системного, інтегративного та діалектичного методів дослідження надана класифікація кримінальних законів України. Розглянуті проблемні питання співвідношення кримінального закону та інших законів, що містять у собі норму кримінального права; норм кримінального права, що містяться в матеріальному праві, і норм кримінального права, що містяться в процесуальному праві; норм кримінального права та норм, що містяться в кодифікованих нормативно-правових актах.

 

Ключові слова: види кримінальних законів, класифікація кримінальних законів, співвідношення кримінальних законів з іншими джерелами кримінального права.

 

 

Статья посвящена исследованию видов уголовных законов. С помощью системного, интегративного и диалектического методов исследования дана классификация уголовных законов Украины. Рассмотрены проблемные вопросы соотношения уголовного закона и других законов, содержащих в себе норму уголовного права; норм уголовного права, содержащиеся в материальном праве, и норм уголовного права, содержащиеся в процессуальном праве; норм уголовного права и норм, содержащихся в кодифицированных нормативно-правовых актах.

 

Ключевые слова: виды уголовных законов, классификация уголовных законов, соотношение уголовных законов с другими источниками уголовного права.

 

 

The article is devoted to research of types of criminal laws. They are classified by using the systematic, integrative and dialectical method of research. The problem issues are addressed such as the correlation between criminal law and other laws, which are considered the criminal rule of law; the correlation between the criminal rules of law, which are considered in substantive criminal law and procedural criminal law; the correlation between the criminal rules of law and the criminal rules of law, which are considered into the codified legislation.

 

Keywords: the types of criminal laws, the classification of criminal laws, correlation of criminal law and other sources of criminal law.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лопашенко Н. А. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т IV. Уголовный закон. Законодательная техника / под. ред. Н. А. Лопашенко. – Москва: Юрлитинформ, 2016. – Т. 4. – 704 с.;

Навроцький В. О. Значення судової практики і прецеденту для кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – С. 49–51;

Кропачев Н. М. Уголовное право России. Общая часть / Н.М. Кропачев, Б.В. Волженкин, В.В. Орехов. – Спб: СПбГУ, 2006. – 221 с.;

Сохикян А. С. Признаки уловного закона как источника уголовного права Украины / А.С. Сохикян // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – Молдова, 2017. – №. 2. – С. 155–159;

Пономаренко Ю.А. Чинність і дія кримінального закону в часі / Ю.А. Пономаренко. – К.: Атіка, 2005. – 288 с.;

Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / Ю.В. Баулин. – Х: Основа, 1991. – 360 с.;

Кривоченко Л.Н. Логические основы классификации преступлений / Л.Н. Кривоченко // Проблемы социалистической законности: респ. межвед. темат. науч. сб. – Х.: Вища шк., Изд-во при Харьк. ун-те,1977. – С. 71–75;

Бакрадзе К. Логика / К. Бакрадзе. – Тбилиси: Тбил. ун-та, 1951. – 283 с.;

Горский Д.П. Логика / Д.П. Горский. – М: Учпедгиз, 1968. – 291 с.;

Жеребкин В.Е. Логика / В.Е. Жеребкин. – Х: Изд-во Харьк. ун-та, 1968. – 225 с.;

Кондаков Н.И. Логический словарь / Н.И. Кондаков. – М: Наука, 1971. – 637 с.;

Шутак І.Д. Юридична техніка: теорія правових застережень / І.Д. Шутак. – Івано-Франківськ: Лабораторія академічих досліджень правового регулювання та юридичної техніки, 2014. – 260 с.;

Скакун О.Ф. Теорія держави і права / О. Ф. Скакун. – Х: Еспада, 2006. – 776 с.;

Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, О. В. Петришин та ін. – Х: Право, 2002. – 432 с.;

Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія / В.М. Бурдін. – К. : Атіка, 2004. – 240 с.;

Зуєва В. О. Енциклопедія історії України / В.О. Зуєва, О. Є. Пилипенко. – К: Наукова думка, 2005. – Т.3. – 672 с.;

Словник іншомовних слів / за ред. Мельничук О. С. – К. : Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР,1975. – 775 с.;

Сохікян А.С. Поняття джерел кримінального права України / А. С. Сохікян // Проблеми законності. – 2015. – Вип. 131. – С. 107–115;

Петрушин А.В. Теория государства и права [Електронний ресурс] / А. В. Петрушин – Режим доступу до ресурсу: http://studbooks.net/70607/pravo/predislovie#734;

Панов М.І. Вступ до навчального курсу «Кримінальне право України»: лекція / М.І. Панов. – К.: Ін Юре, 2015. – 103 с.;

Южин В. Русско-латинский и латинско русский словарь крылатых слов и выражений / В. Южин. – Aegitas, 2015. – 236 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.884170

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.