ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, СИСТЕМА І ВАЖЛИВІСТЬ УНОРМУВАННЯ

А. O. Полянський

Анотація


Стаття присвячена дослідженню та теоретичному аналізу понять «засади» та «принципи». У статті подано сутність принципів і засад кримінального провадження, представлені різні точки зору їх визначення. Встановлено, що під засадами (принципами) кримінального провадження розуміють закріплені у законі основні правові ідеї, що визначають сутність кримінального судочинства, конкретизують специфіку кримінального провадження як особливого різновиду юридичної практичної діяльності, забезпечують охорону прав, свобод і законних інтересів особи. Розглянуті різні підходи до систематизації засад кримінального провадження. Обґрунтовано особливе значення систематизації і необхідність унормування поняття та системи засад кримінального провадження у кримінальному процесуальному законодавстві України.

 

Ключові слова: принципи і засади кримінального провадження, співвідношення принципів і засад, підстави класифікації засад кримінального провадження, необхідність їх унормування.

 

 

Статья посвящена исследованию и теоретическому анализу понятий «основы» и «принципы». В статье представлены сущность принципов и основ уголовного производства, представлены различные точки зрения их определения. Установлено, что принципами (принципами) уголовного производства понимают закрепленные в законе основные правовые идеи, определяющие сущность уголовного судопроизводства, конкретизируют специфику уголовного производства как особой разновидности юридической практической деятельности, обеспечивают охрану прав, свобод и законных интересов личности. Рассмотрены различные подходы к систематизации принципов уголовного производства. Обоснованно особое значение систематизации и необходимость нормирования понятия и системы принципов уголовного производства в уголовном процессуальном законодательстве Украины.

 

Ключевые слова: принципы и основы уголовного производства, соотношение принципов и основ, основания классификации принципов уголовного производства, необходимость их нормирования.

 

 

The article is devoted to research and theoretical analysis of the concepts «principles» and «principles». The article presents the essence of the principles and principles of criminal proceedings, different points of view of their definition are presented. It was established that under the principles (principles) of criminal proceedings understood the basic legal ideas fixed in the law, which determine the essence of criminal proceedings, specify the specifics of criminal proceedings as a special kind of legal practice, provide protection of the rights, freedoms and legitimate interests of the individual. Different approaches to systematization of the principles of criminal proceedings are considered. The special importance of systematization and the necessity of the normalization of the notion and system of the principles of criminal proceedings in the criminal procedural legislation of Ukraine is substantiated.

 

Keywords: the principles and principles of criminal proceedings, the relationship of principles and principles, the grounds for classifying the principles of criminal proceedings, the need for their normalization

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний процесуальний кодекс України / Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI. – Електронний ресурс: Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17;

Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса / Т.Н. Добровольская. – М.: Юридическая литература, 1971. – 200 с.;

Академічний тлумачний словник української мови (1970–1980). – Електронний ресурс: Режим доступу: http://sum.in.ua/s/pryncyp;

Божко В. Аналіз співвідношення змісту термінів «засада» і «принцип» крізь призму правових позицій Конституційного Суду України / В. Божко // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 54. – С. 124–132;

Галаган О.І. Поняття та система засад (принципів) кримінального провадження / О.І. Галаган, Д.П. Письменний // Науковий вісник Національної Академії Внутріш-ніх справ. – 2013. – № 4. – С. 167–171;

Лобойко Л.М. Кримінальний процес України: підручник / Л.М. Лобойко. – К.: Істина, 2014. – 432 с.;

Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників: монографія / О.П. Кучинська. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 228 с.;

Михеєнко М.М. Кримінальний процес України: підр. / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко; 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.;

Навроцька В.В. Засади диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України: монографія / В.В. Навроцька. – Л.: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 440 с.;

Назаров В.В. Кримінальний процес України: навч. посіб. / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко; 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Атіка, 2007. – 584 с.;

Погорецький М.А. Новий КПК України повинен грунтуватися як на європейських стандартах, так і на національних традиціях / М.А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2010. – Вип. 23. – 300 с.;

Дидич О.Ю. Система принципів кримінального процесу України: еволюція поглядів. – Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v69/55.pdf
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.884317

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.