ПРИСУДОВА ТА ПОЗАСУДОВА МЕДІАЦІЯ: ОСНОВНІ ОЗНАКИ

В. В. Яковлєв

Анотація


У статті досліджуються основні моделі медіації як правового інституту в залежності від її співвідношення з судовою системою держави. Визначено основні ознаки та відмінності позасудової та присудової медіації. Зроблено висновки щодо перспектив інтеграції обох моделей медіації у правову систему України.

 

Ключові слова: правосуддя, альтернативне вирішення спорів, позасудова медіація, присудова медіація, медіаційна угода.

 

 

В статье исследуются основные модели медиации как правового института в зависимости от ее соотношения с судебной системой государства. Определены основные признаки и отличия внесудебной и судебной медиации. Сделан вывод относительно перспектив интеграции моделей медиации в правовую систему Украины.

 

Ключевые слова: правосудие, альтернативное разрешение споров, внесудебная медиация, присудебная медиация, медиационное соглашение.

 

 

The main models of mediation as a legal institute are examined depending on their correlation with the judicial system of the state. The main features and differences of private and court-annexed mediation are determined. A conclusion is drawn regarding the prospects for the integration of models of mediation into the legal system of Ukraine.

 

Key words: justice, alternative dispute resolution, private mediation, court-annexed mediation, mediation agreement.


Повний текст:

PDF

Посилання


Yakovlev V.F. Les litiges economiques aujourd`hui en Russie et les mecanismes de leur reglement / V.F. Yakovlev // Revue international de droit compare. – 2009. – No 3. Vol. 61. – Р. 598–602;

Грень Н.М. Реалізація права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Н.М. Грень. – Львів, 2017. – 21 с.;

Цувіна Т.А. Впровадження інституту присудової медіації як перспективний напрямок реформування цивільного процесуального законодавства України / Т.А. Цувіна // Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 195–200;

Поліщук М.Я. Передумови запровадження медіації як способу вирішення цивільно-правових спорів в Україні / М.Я. Поліщук // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 3. – С. 77–80;

Балух В.С. Нормативно-правові основи формування системи альтернативного вирішення спорів в Україні / В.С. Балух // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 162–168;

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, затверджена Указом Президента України № 276/2015 від 20.05.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 41 (02.06.2015). – Ст. 1267;

Проект Закону України «Про медіацію» № 3665 від 17.12.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463;

Проект Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 6232 від 23.03.2017 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415;

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам № R (81) 7 щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ – Режим доступу до ресурсу: http://sc.gov.ua/ua/rekomendaciji_komitetu_ministriv_radi_jevropi.html;

Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. – Київ, 2015. – 708 с.;

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eurlex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0052;

Закон Республики Молдова «О медиации» от 14.06.2007 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22397;

Закон Республики Беларусь «О медиации» от 12.07.2013 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11300058&p1=1;

Яковлев В.Ф. Закон свободного применения / В.Ф. Яковлев // Медиация и право. Посредничество и примирение. – 2006. – № 1. – С. 12–15;

Решетникова И.В. Право встречного движения. Посредничество и российский арбитражный процесс / И.В. Решетникова // Медиация и право. Посредничество и примирение. – 2007. – № 2(4). – С. 52–56;

Мазаракі Н. Медіація в Україні: проблеми теорії та практики / Н. Мазаракі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2016. – № 1. – С. 92–100;

Єрьоменко Г. Медіація – альтернативний спосіб розв’язання конфліктів, або і вівці цілі, і вовки не голодні / Г. Єрьоменко // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 5. – С. 67–69;

Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции / С.И. Калашникова. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 304 с.;

Шамликашвили Ц.А. Основы медиации как процедуры урегулирования споров / Ц.А. Шамликашвили. – М.: Изд-во ООО «Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования», 2013. – 290 с.;

Біцай А.В. Моделі медіації у світі та перспективи для України / А.В. Біцай // Право і суспільство. – 2013. –№ 6. – С. 85–89;

Mediation, Court-annexed Mediation and Judges as Mediators [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.disputeresolutiongermany.com/2011/11/mediation-court-annexed-mediation-and-judges-as-mediators/;

Владимирова М.О. Медиативное соглашение в системе гражданско-правового регулирования: автореф. дис. канд. юрид. наук: специальность 12.00.03. «Гражданское право и процесс, семейное право, международное частное право» / М.О. Владимирова. – Самара, 2014. – 22 с.;

Демченко С. Медіація у господарському судочинстві / С. Демченко // Підприємництво, господарство, право. – 2010. – № 3. – С. 3–5;

Хрімлі О. Медіація як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання / О. Хрімлі // Підприємництво, господарство, право. – 2016. – № 9. – С. 51–55;

Аболонин В.О. Судебная медиация: теория - практика – перспективы / В.О. Аболонин. – М.: Инфотропик Медиа, 2014. – 408 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.884596

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.