ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ЗАСАДА ЕФЕКТИВНОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Т. Г. Головань

Анотація


З огляду на те, що оподаткування є найважливішим критерієм національ-ної економічної і соціальної політики, реалізація стратегічних євроінтеграційних прагнень України неможлива без здійснення реформування в цій сфері. На нинішньому етапі важливе значення має стабільність податкового законодавства, яка забезпечується через реалізацію відповідних правових принципів. У контексті інтеграції до європейського співтовариства важливу функцію щодо реформування здійснюють принципи податкового законодавства, адже вони є тими основоположними, фундаментальними засадами законодавства, на підс-таві яких відбувається генеза, розвиток та функціонування податково-правових феноменів. Метою нашої наукової статті є дослідження питань правового регулювання принципів податкового законодавства України, їхньої системи та змісту щодо можливості їх ефектив-ної практичної реалізації. Автор аналізує висновок Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів Касаційного адміністративного суду щодо принципу стабільності податкового законодавства та принципу стабільності у сфері оподаткування в контексті наявних обставин справи та акцентує увагу на тому, що принцип стабільності застосовується в системному зв’язку з іншими принципами податкового законодавства.

Ключові слова


податкове законодавство, принципи права, принципи податкового законодавства, принцип стабільності податкового законодавства, висновки Верховного Суду.

Повний текст:

PDF

Посилання


Чернадчук Т. Принципи податкового законодавства: окремі питання. Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Третьої всеукр. наук.-практ. конф., 14–15 квітня 2016 р. Суми: СНАУ, 2016. С. 68–71;

Удосконалення управління держав-ними фінансами та реформування податкової системи України / за ред. Т. І. Єфименко. Київ: ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. 446 с.;

Швабій К. І. Теоретичні підходи до формування та реалізації податкової політики держави. Фінанси України. 2015. № 10. С. 90–103;

Кузьо М., Хорольський Р., Черніков Д. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: зміст та імплементація [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://parlament.org.ua/ wp-content/ uploads/2018/03/1.pdf; 5. Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради

України. 2011. № 13, № 13–14, № 15–16, № 17, стор. 556, стаття 112;

Шаган О. В. Система принципів нормотворчості [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/ uploads/2015/10/10-9-14.pdf;

Браславський Р. Принцип стабільності та його місце у нормотворчій діяльності у сфері оподаткування. Підприємницт-во, господарство і право. 2017. №11. С. 138–141;

Угода «Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», від 27.06.2014 [Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011;

Постанова Верховного Суду від 19 квітня 2022 року у справі № 816/687/16 (адміністративне провадження № К/9901/33796/20) [Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104044775;

Кучерявенко М. П. Характеристика прин-ципу стабільності та значення його сталості в податкових правовідносинах. Міжнародні відносини. 2021. 2(54). С. 71–76.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.