КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ ЗА ЧИННИМ КК УКРАЇНИ ТА ПРОЕКТОМ НОВОГО КК УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Є. О. Коновальчик

Анотація


Метою статті є порівняння систем кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я за чинним КК України та проектом нового КК України з огляду на зауваження науковців щодо внесення їхніх складів до відповідних розділів та формулювань їхніх понять. Визначено систему кримінально караних діянь проти життя та здоров’я особи в тому виді, в якому вони викладені в проекті нового КК України. Проаналізовано запро-поновані новації, зокрема зміну кількості та порядку розташування розділів, де розміщено відповідні склади правопорушень, заміну терміна «особа» на термін «людина», визначення поняття «шкода здоров’ю» та закріплення її розміру як чітку градацію в межах однієї статті, введення складів деліктів, на підставі яких встановлюється кримінальна відповідальність за спричинення шкоди плоду людини, зміну змісту визначення складу кримінального право-порушення «вбивство через необережність» на «спричинення смерті з необережності». За підсумками проведеного аналізу наведено найбільш загальні результати зіставлення, які можуть стати орієнтирами для подальших більш ґрунтовних досліджень.

Ключові слова


кримінальні правопорушення проти життя, кримінальні правопору-шення проти здоров’я, проект нового Кримінального кодексу України, шкода здоров’ю, кримінальна відповідальність за шкоду життю чи здоров’ю плоду людини, спричинення смерті з необережності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Азаров Д. С. Кримінальна відповідальність за розголошення лікарської таємниці: окремі теоретичні та прикладні проблеми. Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи : матеріали Наук.-практ. конф., 22–23 квіт. 2004 р. Харків : Юрінком Інтер, 2004. С. 100–102

Павленко Т. А. Щодо питання класифікації злочинів проти життя та здоров’я особи за Кримінальним кодексом України. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 1. С. 205–208;

Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 712 с.;

Зеленяк П. А. Криміно-логічна характеристика та запобігання злочинам, що посягають на життя та здоров’я дитини в Україні: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2020. 299 с.;

К. В. Катеринчук. Кримінально-правова охорона здоров’я особи: доктринальні, законодав-чі та правозастосовчі проблеми: дис. … канд. юрид. наук: 081 «Право» / Таврійський націо-нальний університет. Київ, 2019. 599 с.;

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 року. №2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25–26. Ст. 131;

Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Луганськ : Елтон-2, 2012. Т. 1. 780 с.;

Гацелюк В. О. Щодо класифікації злочинів проти здоров’я у КК України 2001 року. 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова та ін. Харків, 2011. С. 394–400;

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. Київ: ВД «Дакор», 2019. 1384 с.;

Кримінальний кодекс України: проект / Робоча група з питань розвитку кримінального права. URL: https://newcriminalcode.org.ua/ upload/media/2022/09/22/1-kontrolnyj-tekst-proektu-kk-22-09-2022-bez-koloriv.pdf (дата звер-нення: 22 вересня 2022 року);

Харитонов Є. О., Харитонова О. І. «Особа» та «особис-тість» – віднайдення парадигми (цивілістично-теоретичний дискурс за участі М. П. Орзіха). Часопис цивілістики. 2017. Вип. 22. С. 140–144;

Харитонов Є., Харитонова О. Від грома-дянина до особистості, від права цивільного до права приватного (цивілістичні рефлексії на тлі праць М. П. Орзиха). Юридичний вісник. 2015. №3. С. 35–40;

Інструкція з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених: Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 179 від 29 березня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-06#Text (дата звернення: 27 червня 2022 року).
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.