ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІМУНІТЕТУ ЛІКАРІВ ТА ЙОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗНАЧЕННЯ

Армен Олегі Бегунц

Анотація


У сучасних наукових працях кримінально-правового напрямку останнім часом з’являються і набирають обігу ідеї щодо виокремлення такого правового явища як імунітет. На даний момент це питання позбавлене комплексного дослідження та аналізу. Залишається під питанням як поняття такого імунітету, так і його види та правова природа. З початком зовнішньої агресії проти України набуває розгляду здебільшого питання бойового імунітету. Але інші імунітети залишаються або взагалі не дослідженими або мало дослідженими. Одним із взагалі не досліджених питань – є питання імунітету лікаря при наданні ним допомоги в умовах війни чи збройного конфлікту. Формально, при наданні лікарем медичної допомоги військовослужбовцям ворожої країни його дії можуть підпадати під ознаки декількох складів злочинів, передбачених чинним Кримінальним кодексом України. Аналіз національного законодавства не дав відповідь на питання існування чи відсутності у лікарів імунітету щодо притягнення до кримінальної відповідальності у такому випадку. Зроблено висновок про необхідність використання міжнародно-правових актів для відповіді на це питання. Визначено, що ключовим при встановленні імунітету для притягнення до кримінальної відповідальності є як правило професійна належність суб’єкта чи виконання ним певних функцій. Вважається, що лікар завдяки власним професійним обов’язкам наділяється імунітетом і не може бути притягнутий до відповідальності за їх виконання в незалежності від адресату такої допомоги.

Ключові слова


кримінальна відповідальність, притягнення до кримінальної відповідальності, імунітет, лікарський обов’язок, злочини проти основ національної безпеки, виключення кримінальної протиправності діяння

Повний текст:

PDF

Посилання


Акімов М.О. Деякі проблеми кримінально-правової регламентації бойового іму-нітету ті шляхи їх розв’язання. Проблеми кваліфікації та розслідування кримінальних право-порушень в умовах воєнного стану : матеріали наук.-теорет. конф. (Київ, 26 трав. 2022 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 15–19;

Бегунц А.О. Кримінально-правова харак-теристика цивільного бойового імунітету. Науковий вісник ужгородського національного університету. Вип. 72, ч. 2. С. 114–119;

Житний О. О. Деякі проблеми юрисдикції законо-давства України про кримінальну відповідальність (з огляду на його співвідношення з нормами міжнародного права). Вісник Харківського нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2011. Вип. 945;

Житний О. О. Кримінальна відповідальність за злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (національно-правовий вимір) : монографія. Х. : ТОВ «В деле», 2017. 256 с.;

Бегунц А.О. Імунітет учасника кримінально-правових відно-син та його значення (постановка проблеми). Вдосконалення правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів Всеукраїнської конференції (2020; Львів). Імунітет учасника кримінально-правових відно-син та його значення (постановка проблеми. С. 33–35;

Медична допомога під час війни. Укрінформ. https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3522563-medicna-dopomoga-pid-cas-vijni.html;

Продовження роботи в окупації чи колабораціонізм: де межа? https://kadrovik.isu.net.ua/news/546141-prodovzhennya-roboty-v-okupatsiyi-chy-kolaboratsio-nizm-de-mezha;

Хворих вигнали, а російських солдатів завезли: окупанти змушують лікувати своїх поранених. URL: https://www.youtube.com/ watch?v =5Sd_Lzf3qio&ab_ channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB;

Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 995_151# Text;

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів Протокол I), від 8 червня 1977 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.