ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ АСОЦІЙОВАНИМИ ЧЛЕНАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ

О. І. Лисяк

Анотація


Здійснено правовий аналіз норм чинного законодавства України, які регулюють правовий статус асоційованих членів сільськогосподарського кооперативу. Визначено недоліки, які містяться в положеннях норм чинного законодавства, що закріп-люють правовий статус асоційованих членів сільськогосподарського кооперативу. Зосеред-жено увагу на наявності проблемних питань реалізації асоційованими членами сільсько-господарського кооперативу свого правового статусу через недоліки в нормах чинного законодавства та запропоновано способи їх вирішення. Зазначено необхідність вдоско-налення норм чинного законодавства, зокрема чинного Закону України «Про сільськогоспо-дарську кооперацію».

Ключові слова


сільськогосподарська кооперація, асоційоване членство, дорадчий голос, вклад та додатковий вклад, права та обов’язки асоційованого члена, дивіденди

Повний текст:

PDF

Посилання


Вісин В. В., Вісина Т. М., Кравчук П. Я. Основні тенденції розвитку міжнародного кооперативного руху на сучасному етапі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 15. С. 54–58;

Дюкарєва-Бержаніна К. Ю. Відмінності у право-вому статусі члена кооперативу та асоційованого члена кооперативу. Право і суспільство. 2021. Вип. 5. C. 87–93;

Дюкарєва-Бержаніна К. Ю. Правовий статус асоційованого члена кооперативу: зб. наукових праць «Вісник Львівського університету. Сер. юридична». Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2021. Вип. 73. С. 61–65;

Смітюх А. В. Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико-правові аспек-ти: монографія. Одеса: Фенікс, 2018. 662 с.;

Смірнов Г. Ю. Корпоративне право на здійснення управління: вдосконалення окремих аспектів. Цивілістика. Київ, 2022. № 1. С. 69–82;

Зеліско А. В. Асоційоване членство у виробничих кооперативах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 2016. С. 60–65; 7. Пантюх В. Ю. Деякі питання асоційо-ваного членства в сільськогосподарських кооперативах»: матеріали Наук.-практ. конф. Полтава, 2015. С. 453–455;

Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р. № 1087-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text;

Про сільськогосподарську коопе-рацію: Закон України від 21.07.2020 р. № 819-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/819-20;

Про затвердження модельних статутів сільськогосподарського кооперативу: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 175. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/175-2021-%D0%BF#Text;

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.