ПРАВО НА ШЛЮБ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

О. М. Пономаренко

Анотація


У статті досліджується природно-правовий зміст права на шлюб. Метою статті є його аналіз і визначення функції держави щодо його гарантування та захисту на різноманітних етапах розвитку суспільства з подальшим прогнозуванням перспектив розвитку шлюбного права. Автор обґрунтовує думку, що право на шлюб належить кожній особі, незалежно від волі держави. Кожна людина має це право незалежно від раси, національності, релігійної належності, сексуальної орієнтації та інших особливостей, які індивідуалізують її. Особа самостійно, своєю волею, незалежно від волі інших осіб приймає рішення щодо вибору форми організації сімейного життя. Завданням держави є створення умов для реалізації людиною свого права на шлюб та надання гарантій його здійснення та захисту. Держава також має забезпечити рівність сімейно-правового статусу всіх осіб, незалежно від того, в якій формі організації сімейного життя вони реалізують своє право на шлюб. Нормативне регулювання шлюбних відносин має здійснюватись на принципах надання більших можливостей для кожної людини, незалежно від її особливостей. Обмежувальні заходи з боку держави в цієї сфері мають бути зведені до мінімуму.

Ключові слова


право на шлюб, сімейно-правовий статус, гарантії держави, договірні форми організації сімейного життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristotle. nicomachean ethics. nic. eth. 8.14. url.: http://www.perseus.tufts.edu/ hopper/ text?doc=perseus%3atext%3a1999.01.0054%3abook%3d8%3achapter%3d14;

Дигести Юсті-ніана. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/01.php.;

Велика українська юридична енциклопедія: у 20т. Х. Право, 2017. Т. 2 Філософія права/ редкол. С. І. Максимов та інші.; Нац. акад. прав. наук України; Інститут держави і права В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017;

Козюбра М. Доктрина природ-ного права: через історичні злети й падіння до визнання основою найважливіших досягнень сучасної правової теорії та практики. Право України. 2021. № 1. С. 21–22 (С. 12–42);

Загальна теорія права: підручник/ Петришин О. В. ін. Харків: Право, 2020. С. 474 (568 с.);

Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, 1884. URL: https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/engels-ursprung-der-familie-usw.pdf

Montesquieu, Charles. Complete Works, vol. 1 The Spirit of Laws. T. Evans, 1748. URL https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/montesquieu/spiritoflaws.pdf;

Боровиковсь-кій А. Л. Бракъ и разводъ по проекту гражданского уложення. URL: https://modernlib.net/ books/al_borovikovskiy/brak_i_razvod_po_proektu_grazhdanskogo_ulozheniya.;

Chloros, A. The Reform of Family Law in Europe: the Equality of the Spouses – Divorce –Illegitimate children. Springer Science & Business Media, 2013; 1

Muller-Lyer, F.C. (1912). Revival: The Family (1931) (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351241533;

Goldfeder, Mark. Legalizing Plural Marriage: nhe Next Frontier in Family Law. Brandeis University Press, 2017.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 523 с.;

Легалізація одностатевих шлюбів. URL: https://petition.president.gov.ua/ petition/144562;

Misha Isaak, "What’s in a Name?": сivil Unions and the Constitutional Significance of "Marriage". 10 U. Pa. J. Const. L. 607 (2008). URL: https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol10/iss3/6;

Покровскій І. А. Основныя проблемы гражданскаго права. Петроград, 1917. URL.: https://commons.wikimedia.org/ wiki/File: Покровский_И.А._-_Основные_проблемы_гражданского_права_(1917).pdf;

Girgis, Sherif, Robert P. George, and Ryan T. Anderson. "What is marriage." Harv. JL & Pub. Pol’y 34 (2011): 245 р.;

Immanuel Кant. Groundwork of the Metaphysics of Morals. URL.: https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/blog.nus.edu.sg/dist/c/1868/files/2012/12/Kant-Groundwork-ng0pby.pdf;

Antokolskaia M. Family law and national culture. Arguing against the cultural constraints argument. Utrecht Law Review, 2008. 4(2). Р. 29. URL: https://www.utrechtlawreview.org/ articles/abstract/10.18352/ulr.63/
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.