ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВІСНУВАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

Н. В. Новіченко

Анотація


Метою статті є визначення перспектив співіснування в майбутньому єдності та диференціації норм трудового права й гендерної рівності у трудових відносинах. Робиться висновок, що трудове законодавство має бути на сторожі прав жінок, відштовхуючись від захисту їх здоров’я, яке включає в себе потенціал здоров’я майбутніх дітей – майбутніх нащадків, продовжувачів людського роду, а тому воно має будуватись на принципі єдності та диференціації норм трудового права, неврахування якого призводить по порушення права жінки на життя та здоров’я, веде до її дискримінації, тому що не враховує об’єктивні особливості жіночого організму і не встановлює додаткового юридичного захисту, якого він потребує. Отже, у майбутньому побудова чи то кодифікованого нового акта про працю чи то сукупності окремих законів має ґрунтуватись на збереженні, напрацьо-ваного наукою та практикою принципу єдності і диференціації норм трудового права, що як раз і є тим елементом, що дозволяє впроваджувати в життя гендерну рівність у трудових відносинах.

Ключові слова


єдність і диференціація норм трудового права, гендерна рівність у трудових відносинах, дискримінація, заборона дискримінації, права жінок, права людини, право на працю, трудове право.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015;

Коваленко О. О. Єдність та диференціація як правова категорія. України: зб. наукових праць Харківського націо-нального університету ім. Г. С. Сковороди. Право. Харків, 2017. Вип. 27. С. 85–90;

Коваленко О. О. Знецінення принципу справедливості чи спроби його підміни правом сильного: перспективи реформування трудового законодавства проєктом закону Про працю: зб. наукових праць Харківського національного університету ім. Г. С. Сковороди. Право. Харків, 2020. Вип.31. С. 58–65;

Коваленко О. О. Заборона дискримінації та забезпечення юридичної рівності у сфері праці як маркери гідної (справедливої) праці: зб. наукових праць Харківського національного університету ім. Г. С.Сковороди. Право. Харків, 2021. Вип. 34. С. 24–31;

Коваленко О. О. Шабанов Р. І. Дискримінація чи єдність та диференціація пра-вового регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення гендерної рівності в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 128–135;

Шабанов Р. І. Проблемні питання проведення гендерно-правової експертизи трудового законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2021 № 6. С. 101–106. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/6/16.pdf;

Сваволя І. З. Концептуальні засади та інсти-туційні механізми реалізації гендерної політики Європейського Союзу: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. політ. наук. 23.00.04. Київ, 2020. 22 с.;

Уварова О. О. Права жінок та гендерна рівність: навчальний посібник. Київ, 2018. 204 с URL: https://nlu.edu.ua/ wp-content/uploads/2021/05/msc_9_copy.pdf.;

Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki;

Устав (Конституция Всемирной организации здравоохранения. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/MU46004;

Ткачишин В. Вплив негативних виробничих факторів на жіночий організм. Медичні аспекти здоров’я жінки. 2012. № 5 (57). С. 48–51. URL: https://mazg.com.ua/ua/archive/2012/5%2857%29/pages-48-51/vpliv-negativnih-virobnichih-faktoriv-na-zhinochiy-organizm.

Кодекс законів про працю України: Закон УРСР № 322-VIII від 10.12.1971 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.

Про визнання таким, що втратив чинність, Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256: Наказ Міністерства охорони здоров’я № 1254 від 13.10.2017 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1508-17#Text;

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0% BA/96-%D0%B2%D1%80#Text;

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 19 грудня 1979 року, Організація об’єднаних націй. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_207#Text;

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. URL: http://www.kdu.edu.ua/Documents/convention_OON_disc_woman.pdf
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.