ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Р. І. Шабанов, М. Д. Ждан

Анотація


Автори висвітлюють специфіку втілення принципу свободи праці у правовому регулюванні дистанційної роботи науково-педагогічних працівників через призму досвіду України та Європейського Союзу. Вказується, що дистанційна робота науково-педагогічних працівників тісно пов’язана із принципом свободи волі в трудовому праві, адже трансформації, що відбуваються у вітчизняній системі освіти і у суспільстві в цілому передбачають здійснення трудової функції науково-педагогічними працівниками із систематичним застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. На переконання авторів, це вимагає відповідної трансформації у підходах до правового регулювання трудових відносинах стосовно врахування волевиявлення науково-педагогічних працівників при переведенні на дистанційну роботу. Автори підкреслюють, що у даній ситуації неврегульо-ваними вітчизняним законодавцем залишаються декілька напрямків. По-перше, у трудовому законодавстві та у законодавстві про освіту не визначається, яку частину робочого часу працівник має бути залученим до дистанційного навчання, щоб його можна було кваліфіку-вати в якості дистанційного працівника. По-друге, чинне українське трудове законодавство дозволяє роботодавцю у невиправдано широкому переліку випадків переводити на дистан-ційну роботу працівників без їх згоди. Для виправленнях окреслених прогалин пропонується у ст. 60-2 КЗпП України закріпити положення, що дистанційним вважається працівник, який працює поза робочих приміщень роботодавця із використанням інформаційно-комуніка-ційних технологій більше 70 % від загального місячного обсягу робочого часу. Вважаємо, що у ст. 60-2 КЗпП України необхідно відобразити положення, що переведення працівника на дистанційну роботу без його згоди можливе лише у випадку запровадження надзвичайного або воєнного стану.


Ключові слова


принципи права, свобода договорів про працю, трудовий договір, працівник, роботодавець, дистанційна робота, науково-педагогічні працівники, досвід Європейського Союзу

Повний текст:

PDF

Посилання


Плєхов Д.О. Правове регулювання дистанційної зайнятості працівників у зарубіжних країнах. The Scientific Heritage. 2021. №60-5. С. 55–60.

Гаращенко Л.П., Гара-щенко В.В. Дистанційна праця в ЄС: аспекти правового регулювання. Юридичний вісник. 2018. 4 (49). С. 132–138;

Мельничук О., Мельничук М., Павліченко І. Правове регулювання та особливості застосування дистанційної роботи в умовах воєнного стану. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. № 70. С. 242–247;

Литовченко І.В. Організаційно-правові особливості застосування дистанційного режиму праці та гнучкого режиму робочого часу наукових працівників закладу вищої освіти. Бізнес-інформ. 2018. №1 (480). С. 182–187;

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 01.12.2022);

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 01.12.2022);

Про затверд-ження Положення про дистанційне навчання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (дата звернен-ня: 01.12.2022);

Кодекс законів про працю України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/322-08#Text (дата звернення: 01.12.2022);

Коваленко О.О. Воля і свобода волі сторін трудового договору як категорії сучасного трудового права України. Сфера дії тру-дового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовт. 2016 р. Харків : ХНУВС, 2016. С. 88–91;

Лист Державної служби якості освіти України від 18.03.2022 № 01/01-22/419. URL: https://sqe.gov.ua/wp-content/ uploads/2022/02/Rekomendacii_shhodo_distanciynoi_roboti.pdf (дата звернення: 01.12.2022);

Framework agreement on telework (Agreement, 2002). URL: https://resourcecentre.etuc.org/ sites/default/files/2020-09/Telework%202002_Framework%20Agreement%20-%20EN.pdf (дата звернення: 01.12.2022);

Гаращенко Л.П. Дистанційна праця в країнах Європейського Союзу. Міжнародний конгрес європейського права: збірн. наук. праць (м. Одеса, 21–22 квітня 2017 р.). Одеса: Фенікс, 2017. С. 60–64.

Eurofound. New forms of employment. Luxem-bourg: Publications Office of the European Union. 2015. URL: https://www.eurofound.europa.eu/ sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ ef1461en.pdf (дата звернення: 01.12.2022);

Code du travail (Dernière modification: 9 avril 2017). URL: https://www.ilo.org/dyn/ natlex/docs/ELECTRONIC/74303/88752/F-274462674/LUX-74303.pdf (дата звернення: 01.12.2022);

Telelavoro con contratto dipendente: regole e incentivi. URL: http://www.pmi.it/ impresa/normativa/articolo/57636/telelavoro-con-contratto-dipendente-tutte-le-regole.html (дата звернення: 01.12.2022);

Belgium national collective agreement on telework (2005). URL: https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2005/a-legal-framework-for-teleworking (дата звернення: 01.12.2022).
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.