ДОГОВІР ПОЗИКИ ПІД ГРУ: ІСТОРІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

А. В. Максименко

Анотація


статті досліджено правове регулювання договору позики під гру з часів Римської імперії та до сьогодні. Саме історичній еволюції становлення цього договору приділена особлива увага.
Актуальність аналізу саме такого виду договору є необхідним тому, що ця тема не була досліджена як з боку законодавця, так і з боку сучасних науковців. Тому з початку легалізації азартних ігор в Україні, тобто з 2020 року, постала ще більша потреба в детальних роз’ясненнях щодо проблемних питань для судів, організаторів азартних ігор та для самих гравців.
Проаналізовані були сучасні проблемні нюанси та прогалини в українському законодавстві щодо моменту виникнення статусу гравця, зобов’язань сторін, питання часу, з якого договір позики під гру починає мати юридичну силу тощо.
На основі досвіду інших країн здійснено аналіз для фактичного порівняння з досвідом України в регулюванні договору позики під гру, що стало вагомим підґрунтям для можливих тенденцій розвитку.
Дослідивши українську судову практику у цивільних справах виокремлені прогалини в законодавстві та визначені тенденції для їхнього подолання та розвитку, щоб покращити цивільні провадження в судах та збільшити рівень обізнаності осіб у сфері регулювання договору позики під гру.
Автор дійшов висновку, що ставлення до договору позики під гру протягом всього часу було неоднозначним; на процеси регулювання такого договору завжди впливають норми моралі, які були сформовані у суспільстві ще за давніх часів і продовжують впливати та вносити свої обмеження для осіб, які мають до цього відношення, до сьогодні; також на законодавчому рівні виокремлена потреба в більшому вдосконаленні регулювання договору позики під гру та обмеженні цивільної дієздатності для осіб, які схильні до лудоманії та марнотратництва, що призводить до негативних наслідків.


Ключові слова


договір позики під гру, договір позики, азартні ігри, ґемблінг, лудоманія, марнотратництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki;

Майданик Н. І. Цивільно-правове регулювання договорів гри та парі в Україні. 2006. 16 с.;

Манзюк В. В., Заборовський В. В. Порівняльно-аналітичне право. Динаміка становлення грального бізнесу в Україні. 2020. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/ jspui/bitstream/lib.pdf.;

Топорецька З. М. Проблеми легалізації грального бізнесу в Україні. Формування та реалізація державної політики. Юридична наука. № 11 (113). 2020. С. 111−122

Дождєв Д. В. Римске приватне право. Норма-ІНФРА-М. 1999. 476 с.; 6. Дигести Юстиніана / пер. з латинської Л. Л. Кофа-нов. Київ: Статут, 2002. 587 с.;

Пам’ятники римському праву. Закони XII Таблиць. Інституції Гая. Дигести Юстиніана. 1997. 343 с.;

Барон Ю. Система римського цивільного права. Вид. 3-тє. Кн. IV: Зобов’язальне право. СПб, 1910;

Покровський І. А. Основні проблеми цивільного права. Київ, 1998; 10. Вислобоков І. А. Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 р. Київ, 1997. 275 с.;

Про надання чинності Цивільному Кодексу УРСР: Постанова ЦВК УРСР від 16 грудня 1922 р. ЗУ УРСР 1922 р. № 55. ст. 780. URL: https://yurist-online.org/laws/codes/ ex/civilnyi_kodeks_usrr_1922.pdf;

Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №14. ст. 168;

Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор: Закон України № 768-IX від 14.07.2020 р.;

Цивільний Процесуальний Кодекс України. Редакція від 6.11.2022 №1618-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 40−41, 42, ст. 492. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text$

Цивільний кодекс України. Редакція від 10.10.2022. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №№ 40−44, ст.356. 16. Закон Великобританії «Про азартні ігри» (The Gambling Act 2005) URL: https://www.legislation.gov.uk/ ukpga/2005/19/schedule/7#top;

Бориславсь-кий міський суд Львівської області. Судова влада України. Проблемні аспекти моменту виникнення цивільно-правових зобов’язань за договором позики. 19.09.2017. URL: https://brm.lv.court.gov.ua/ sud1301/pres-centr/news/377883/;

Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 39. Ст. 383. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/3425-12#Text;

Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. Вид. № 8. Дрогобич, ЮНЕСКО, 2014. 184 с. URL: http://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/ archive/EP-2014-8/EP-2014-8.pdf;

Про державне регулю-вання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. проєкт Закону України від 18.12.2019 № 2285-д. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67682.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.