ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

С. І. Сприндис, Я. С. Протопопова

Анотація


Метою статті є визначення особливостей договору перевезення вантажу залізничним транспортом. У статті зазначається, що в сучасних умовах договірні відносини мають величезне політичне й економічне значення. Сам процес підприємницької діяльності ґрунтується на договірних відносинах її суб’єктів. Авторами було проаналізовано договір залізничного перевезення вантажів і визначено, що він, як і будь-який інший цивільно-правовий договір, підпорядкований основному принципу цивільного права – свобода договору.
Авторами було розглянуто специфічність норм, які регулюють перевезення вантажу залізничним транспортом, що полягає в тому, що вони мають найбільш менший обсяг свобод, якщо порівняти з іншими цивільно-правовими нормами. Також було проаналізовано саме поняття договору перевезення вантажів, подане в цивільному та господарському законодавстві.
Було здійснено аналіз питання правового статусу одержувача, яке є дискусійним. Розглянуто декілька точок зору, основні з яких було систематизовано за певними позиціями. Було проаналізовано Цивільний кодекс України, Господарський кодексу України, закони, підзаконні акти та наукові праці, що дало можливість авторам дійти висновку, що саме є особливостями договору про перевезення вантажу залізничним транспортом


Ключові слова


вантаж, залізничний транспорт, договір перевезення, правовий статус, договір залізничного перевезення вантажів

Повний текст:

PDF

Посилання


Навчальні матеріали. Транспорт. Загальна характеристика. URL: https://pidru4niki.com/70498/ekologiya/transport (дата звернення: 06.05.2022);

Про транс-порт: Закон України від 10 листопада 1994 року. № 232/94-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994, № 51. Ст. 446;

Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 року. № 273/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 40. Ст. 183;

Статут залізниць України: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 6 квітня 1998 р. № 457. Офіційний вісник України. 1998. № 14;

Булгакова І. В. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 23.00.02. Київ, 2017. 20 с.;

Вантажні перевезення на залізничному транспорті: підручник / Лаврухін О. В. та ін. Харків: УкрДУЗТ, 2015. 260 с.;

Сірко Р. Б. Деякі питання відповідальності перевізника за договором перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти залізничним транспортом за законодавством України в контексті євроінтеграції. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична акаде-мія». 2016. Вип. № 4. С. 144–152;

Сірко Р. Б. Щодо окремих питань правового регулю-вання відповідальності учасників перевезення вантажів залізничним транспортом. Право та державне управління. 2020. № 3. С. 232–237;

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 40. Ст. 356.;

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144; 11. Правила переве-зень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України: Наказ Мінтрансу України вiд 28.07.1998. № 297. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0310-07#Text (дата звернення: 08.05.22);

Лукасевич-Крутник І. С. Одержувач вантажу як учасник договірних відносин із надання транспортних послуг. Підприємство, господарство і право. 2019. № 1. С. 8–12. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/1/3.pdf (дата звернен-ня: 06.05.2022);

Кадала. В. В. Правове регулювання перевезень вантажів у прямому змі-шаному сполучені: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / Національна академія наук України. Інститут економіко-правових досліджень. Київ, 2011. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/ bitstream-download/123456789/51731/1/Kadala.pdf;jsessionid=360A375F4737BD682D 8F9EFA 02F7F338 (дата звернення: 06.05.2022);

Масевич М. Г. Договор поставки и его роль в ук-реплении хозрасчета. Алма-Ата: АН КазССР, 1964. 318 с.;

Сафончик О. І. Договір пере-везення вантажу залізничним транспортом за законодавством України: цивілістичні аспекти. Актуальні проблеми держави і права. С. 111–115. URL: http://www.apdp.in.ua/v42/19.pdf (дата звернення: 06.05.2022);

Рапопорт Л. И. Правовое положение грузоотправителя в договоре грузовой железнодорожной перевозки. Научные записки Харьковского института советской торговли. 1957. Вып. VI. 1957. С. 171–173.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.