ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЙОГО ПРИНЦИПІВ У СВІТЛІ ВХОДЖЕННЯ ДО ЄС

О. О. Коваленко

Анотація


Метою наукової статті є окреслення окремих проблем здійснення соціального діалогу в Україні через призму характеристики його принципів у світлі входження до Європейського Союзу. Відмічається, що принципи соціального діалогу не отримали належної уваги з боку законодавця. Автором робиться висновок, що недбале ставлення до визначення теоретичних вихідних позицій призводить до неспроможності функціонування ефективної правової конструкції соціального діалогу, застосування якої спроможне вирішити багато практичних проблем і досягнути: стабільності виробничого процесу, підвищення продуктивності праці, збільшення розміру заробітної плати; створення нормальних умов праці тощо за рахунок взаємодії усіх зацікавлених суб’єктів.

Ключові слова: соціальний діалог, принципи соціального діалогу, Європейський Союз, громадянське суспільство, держава.

 

Целью научной статьи является определение отдельных проблем осуществления социального диалога в Украине через призму характеристики его принципов в свете вхождения в Европейский Союз. Отмечается, что принципы социального диалога не получили надлежащего внимания со стороны законодателя. Автором делается вывод, что небрежное отношение к определению теоретических исходных позиций приводит к несостоятельности функционирования эффективной правовой конструкции, применение которой способно решить многие практические проблемы и достичь: стабильности производственного процесса, повышения производительности труда, увеличения размера заработной платы; создание нормальных условий труда и т.д. за счет взаимодействия всех заинтересованных субъектов.

Ключевые слова: социальный диалог, принципы социального диалога, Европейский Союз, гражданское общество, государство.

 

The purpose of this article is to outline the specific problems of implementing social dialogue in Ukraine through the prism of its principles in the light of joining the European Union. It is noted that the content of the Law "On Social Dialogue in Ukraine" indicates that the purpose of the latter, as defined in the preamble, is rather declared, but not achieved, since the fundamental legal constructions on which the social dialogue is based, the principles of social dialogue have not received proper due attention the lawmaker’s side. The author concludes that the negligent attitude to the definition of theoretical outlooks leads to the failure to operate an effective, based on the concept and successful foreign experience, a legal construct, the application of which can solve many practical problems and achieve: stability of the production process, increase of labor productivity, increase of the size of the wage pay the creation of normal working conditions, the absence of employees’ dissatisfaction with working conditions, etc. through the interaction of all interested actors.

Key words: social dialogue, principles of social dialogue, the European Union, civil society, the state.


Повний текст:

PDF

Посилання


Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода, Міжнародний документ від 27.06.2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011;

Соціальний діалог в Україні в контексті підписання угоди про асоціацію – виклики та пропозиції. К. – 2014.URL: https://bureau.in.ua/downloads/socialdialogue/Ukraine.pdf;

Міщук М.О. Проблеми правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві України: дис. … д-ра юрид. наук 12.00.05 / Київський національній ун-т імені Тараса Шевченка. Київ. 2015. 428 с.;

Трюхан О. А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Одеська національна юридична академія. Одеса. 2006. 200 с.;

Чанишева Г.І. Основні принципи соціального діалогу у сфері праці. Основні принципи соціального діалогу у сфері праці. Вісник південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. № 1. С. 100-106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2014_1_12;

Про соціальний діалог в Україні: Верховна Рада України; Закон України від 23 груд. 2010 р. № 2862-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2862-17;

З енциклопедії української мови від А до Я : Ізборник. URL: http://litopys.org.ua/ukrmova/um111.htm;

Академічний тлумачний словник. URL: http://sum.in.ua/s/pryncyp;

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80;

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення провів «круглий стіл» на тему: «Соціальний діалог як інструмент взаємодії громадянського суспільства і держави» / Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua/news/ Novyny/ 151210.html;

URL: www.ntser.gov.ua/assets/files/Expirience/Soc_dialog.doc.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1316974

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.