ПРОБЛЕМАТИКА ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Ю. Д. Древаль

Анотація


Досліджується питання щодо змісту понять і категорій у сфері охорони праці. Проаналізовано та порівняно поняття «охорона праці», «безпека праці» та «безпека і гігієна праці». Обґрунтовано положення щодо узгодження поняття «охорона праці» у вузькому значенні з поняттям «безпека праці», а поняття «безпека і гігієна праці» – з поняттям «охорона праці» у широкому значенні.

Ключові слова: охорона праці, безпека праці, безпека і гігієна праці, умови праці, міждисциплінарний інститут.

 

 Исследуется вопрос о содержании понятий и категорий в сфере охраны труда. Проанализированы и сравнены понятия «охрана труда», «безопасность труда» и «безопасность и гигиена труда». Обосновано положение о согласовании понятия «охрана труда» в узком смысле с понятием «безопасность труда», а понятия «безопасность и гигиена труда» – с понятием «охрана труда» в широком смысле.

Ключевые слова: охрана труда, безопасность труда, безопасность и гигиена труда, условия труда, междисциплинарный институт.

 

The question of the content of understanding and categories in the field of occupational safety is investigated. Analyzed and compared the concept of «labor», «Safety» and «safety and health». Grounded provisions on the coordination of the concept of «labor» in the narrow sense of the term «Safety» and the term «safety and health» – the notion of labor "in a broad sense.

Keywords: safety, labor safety, safety and health, working conditions, an interdisciplinary institute.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голощапов С.А. Охрана труда в СССР как комплексное законодательство. Советское государство и право. 1982. № 7. С. 67–74;

Прокопенко В.І. Трудове право України: підручник. Вид. третє, перероб. і доповн. Х. : Консум, 2002. 528 с.;

Вишновецька С.В. Методология науки трудового права: монография. К. : Ніка-Центр, 2014. 332 с.;

Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII (Редакція станом на 05.04.2015 р. URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 17.03.2017);

Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. 5-те вид., перероб. і доп. Х. : Вид-во «ФІНН», 2012. 800 с.;

Іншин М.І., Щербина В.І. Трудове право України: підручник. Х.: Диса плюс, 2014. 500 с.;

ДСТУ 2293:2014. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. URL: www.dnop.com.ua/dnaop/act26999.htm (дата звернення: 29.12.2017);

Амелічева Л. Проблеми формальної визначеності права працівника на безпеку праці. Трудове право. 2010. № 10. С. 88–93;

Івчук Ю.Ю. «Безпека праці (безпечні і здорові умови праці)» як компонента «гідної праці» в трудовому праві. Право та інновації. 2015. № 4. С. 129–137;

Процевський О. Про предмет трудового права України. Право України. 2001. № 12. С. 81–86;

Конвенція МОП № 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU81K01R.html (дата звернення 29.12.2017);

ДСТУ OHSAS 18001:2010. Системи управління гігієною та безпекою праці. URL: Режим доступу : http://www.dnaop.com/html/34112/doc (дата звернення 29.12.2017);

Волошина С.М. Правове регулювання безпеки і гігієни праці: монографія. Одеса: Фенікс, 2013. 240 с.;

Актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення: монографія / кол. авт. ; за заг. ред. д.ю.н., проф. Г.І. Чанишевої. Одеса : Фенікс, 2015. 332 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1316976

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.