ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

О. І. Лисяк

Анотація


У статті аналізуються основні засади правового регулювання праці в сільському господарстві України, наявні теоретичні і практичні проблеми, пов’язані з особливостями правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві в сучасних умовах господарювання і шляхи їх вирішення, запропоновано конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства України, що регулює трудові відносини в сільському господарстві.

Ключові слова: трудові відносини, фермерське господарство, працівник, член фермерського господарства, трудовий договір (контракт), нормування праці, режим робочого часу, оплата праці, охорона праці.

 

 В статье анализируются основные принципы правового регулирования труда в сельском хозяйстве Украины, наличие теоретических и практических проблем, связанных с особенностями правового регулирования трудовых отношений в сельском хозяйстве в современных условиях хозяйствования и пути их решения, предложены конкретные предложения, направленные на совершенствование действующего законодательства Украины, регулирующего трудовые отношения в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: трудовые отношения, фермерское хозяйство, работник, член фермерского хозяйства, трудовой договор (контракт), нормирование труда, режим рабочего времени, оплата труда, охрана труда.

 

 The article analyzes the basic principles of legal regulation of labor in agriculture in Ukraine, the existence of theoretical and practical problems related to the peculiarities of the legal regulation of labor relations in agriculture in modern conditions of management and ways of their solution, proposes concrete proposals aimed at improving the current legislation of Ukraine, which regulates labor relations in agriculture.

Key words: labor relations, farm, employee, member of a farm, labor contract (contract), standardization of labor, working hours, wages, labor protection.


Повний текст:

PDF

Посилання


Єрьоменко В.В. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин з членами фермерських господарств й інших сільських господарств та кооперативів. Право та новації. 2017. № 2 (18). С. 46–54;

Ярошенко О.М. Сучасні тенденції в розвитку правового регулювання праці. Проблеми законності. 2001. Вип. 50. С. 81–87;

Титова Н.І. Продовольственная проблема: земля, труд (правовые аспекты). – Львов: изд-во при Львов. Гос. Ун-те «Выща школа», 1989. – 184 с.;

Жернаков В.В. Сфера дії трудового права: історичні та методичні аспекти. Правова держава: щорічник наукових праць. 1998. Вип. 9. С. 177–185.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1316980

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.