ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

О. В. Гоц-Яковлєва

Анотація


У статті доводиться важливість дослідження строків у праві соціального забезпечення. Сформульовано загальноправове поняття «строк», досліджено співвідношення категорій «час» та «строк». Наведено визначення строку в праві соціального забезпечення.

Ключові слова: право соціального забезпечення; час, строк, термін; юридичний факт.

 

В статье обосновывается важность исследования сроков в праве социального обеспечения. Сформулировано общеправовое понятие «срок», исследовано соотношение категорий «время» и «срок». Дано определение срока в праве социального обеспечения.

Ключевые слова: право социального обеспечения; время, срок, период; юридический факт.

 

The article argues the importance of the research of terms in Social Security Law. The general concept of «term» is formulated and the correlation of «time» and «term» is investigated. The definition of term in the Social Security Law.

Key words: Social Security Law; time, term, period; legal fact.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вишновецька С. В. Строки в трудовому праві. Чернівці: Рута, 1996. 127 с.;

Комков С. А. Сроки в трудовом праве Российской Федерации: автореф. дисс. канд. юрид. наук: спец. 12.00.05. Томск, 2004. 21 с.;

Современное трудовое право / Под ред. В. М. Лебедева. М.: Статут, 2007. 258 с.;

Жигалкин П.И. Правовое регулирование сроков в трудовых отношениях: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.05. Харьков, 1974. 20 с.;

Кейна К.В. Правовое регулирование сроков заключения, действия и расторжения трудового договора: автореф. дисс. канд. юрид. наук: спец. 12.00.05. Л., 1978. 18 с.;

Луць В. В. Строки в цивільних правовідносинах: конспект лекцій із спецкурсу. Львів: Львівський держ. ун-т, 1992. 121 с.;

Шилохвост О. Сроки в Гражданском кодексе Российской Федерации. Российская юстиция. 1995. №11. С. 14;

Сташків Б.І. Строки у праві соціального забезпечення. Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: зб. матеріалів круглого столу. Чернігів: ЧДІПСТП, 2008. С. 10–25;

Словник української мови: в 11 томах. Том 9, 1978. С. 987;

Мордачев В.Д. Сроки в трудовом праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1972. 21 с.;

Жгунова А.В. Сроки в советском гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Свердловск, 1971. 22 с.;

Философский энциклопедический словарь. М., 1998. 735 с.;

Хасанов И.А. Время: природа, равномерность. Измерение. М., 2001. 357 с.;

Сільченко С.О. Строковий трудовий договір: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.05. Харків, 2001. 20 с.;

Словник іншомовних слів. Вид. друге. Київ: Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1985. – 1198 с.;

Що таке «строк» і що таке «термін»? Українська ділова мова: практичний посібник на щодень / Уклад.: М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська; За ред. д-ра техн. наук, проф., акад. УНГА М. Д. Гінзбурга. Харків: Торсінг, 2003. 592 с.;

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 30.04.2018 р.);

Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. К.: Довіра, 2000. 651 с.; Новий тлумачний словник української мови у трьох томах. Т. 2: К-П / Укладачі В. Яременко, О. Сліпушко. К.: Аконт, 2001. 927 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1317005

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.