АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

О. А. Задихайло

Анотація


У статті аналізується поняття фінансово-правової відповідальності, її сутність як інституту фінансового права, співвідношення фінансово-правової відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності, зокрема з адміністративною. Запропоновано конкретні напрямки вдосконалення законодавства. Автор вказує на необхідність розробки єдиного законодавчого акту, який би визначав основні категорії і загальні принципи фінансово-правової відповідальності

Ключові слова: фінансово-правова відповідальність, фінансове право, юридична відповідальність.

 

 В статье анализируется понятие финансово-правовой ответственности, ее сущность как института финансового права, соотношение финансово-правовой ответственности с другими видами юридической ответственности, в частности с административной. Предложены конкретные направления совершенствования законодательства. Автор указывает на необходимость разработки единого законодательного акта, который бы определял основные категории и общие принципы финансово-правовой ответственности.

Ключевые слова: финансово-правовая ответственность, финансовое право, юридическая ответственность.

 

The article analyzes the concept of financially legal responsibility, its essence as an institution of financial law, the ratio of financial responsibility to other types of legal responsibility, in particular, with the administrative one. The concrete directions of perfection of financially legal responsibility legislation are offered. The author points out the necessity in the development of the united legal act which would define basic categories and general principles of financially legal responsibility.

Keywords: financial and legal responsibility, financial law, legal responsibility.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дмитренко Е.С. Місце та роль фінансово-правової відповідальності у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки України. Фінансове право. 2011. № 4. С. 39–42;

Іванський А.Й. Фінансово-правова відповідальність в сучасній Україні: теоретичне дослідження: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07. 2009. 36 с.;

Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности: монография. СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. 230 с.;

Юстус О. И. Финансово-правовая ответственность налогоплательщиков – организаций: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.12. Саратов, 1997. 179 с.;

Зимин А.В. Налоговая ответственность российских организаций : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.14. СПб., 2002. 187 с.;

Хабеев Т. Н. Понятие налоговых правонарушений и порядок применения ответственности за их совершение : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.14. М., 2005. 188 с.;

Хаменушко И.В. О правовой природе финансовых санкций. Юридический мир. 1997. № 1. С. 46–50;

Арзуманова Л.Л. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства: проблемы совершенствования. Фінансове право. 2009. №4. С. 23–24;

Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: учебное пособие; 2-е изд., испр. и доп. М.: Юриспруденция, 2000. 304 с.;

Демидов О.А. Напрямки підвищення відповідальності платників за своєчасність сплати податків. Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами науково практичної конференції, 1–2 грудня 2000 р. Ірпінь. Ч. 1. С. 132–133;

Гусак Н. Любая ли ответственность юрлицу к лицу? Юридическая практика. 1999. №15(97). С. 6;

Кротюк В., Іоффе А., Лук’янець Д. Фінансові санкції та адміністративна відповідальність: проблема співвідношення. Право України. 2000. №5. С. 31;

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб): рішення Конституційного суду України від 30 травня 2001 року № 7-рп/2001 // Офіційний вісник України. 2001. № 24 (29.06.2001). Ст. 1076;

Про затвердження Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій: Постанова Правління НБУ від 15.08.2011 № 281 // Офіційний вісник України від 30.09.2011. № 73. Ст. 2750;

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 // Офіційний вісник України від 02.02.2018. № 10. Ст. 369;

Пoдаткoвий кoдекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI // Вiдoмoстi Верхoвнoї Ради України. 2011. №13–17. Ст. 112;

Очкуренко С.В Фінансово-правова відповідальність: проблеми теорії та застосування норм права // Часопис Академії адвокатури України. 2012. №3. С. 4;

Бюджетний кодекс України від 8 лип. 2010 р. № 2456-VI // Вiдoмoстi Верхoвнoї Ради України. 2010. №50–51. Ст. 572.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1317446

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.