МІСЦЕ ТА РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В СУЧАСНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ

І. М. Компанієць, А. О. Нечитайленко

Анотація


Статтю присвячено визначенню місця та ролі адміністративного права України в процесі сучасного державотворення, зокрема, у формуванні системи органів виконавчої влади, запровадженні на основі адміністративного законодавства реформ у сфері державного управління. Надається характеристика деяких з цих реформ, та вказуються проблеми їх реалізації

Ключові слова: адміністративне право, державне управління, державотворення, органи виконавчої влади, реформування.

 

 Статья посвящена определению места и роли административного права Украины в процессе развития современного государства, в частности, в формировании системы органов исполнительной власти, внедрении на основе административного законодательства реформ в сфере государственного управления. Дается характеристика некоторых из этих реформ, и поднимаются проблемы их реализации.

Ключевые слова: административное право, государственное управление, развитие государства, органы исполнительной власти, реформирование.

 

The article is sanctified to the location and role of administrative law of Ukraine in the process of development of the modern state. Attention applies on that this problem was and is in the spotlight of anchorwomen of scientists – lawyers, however, far not all aspects of influence of administrative law on perfection of institutes of the state got a reflection in scientific publications. The aim of writing of the article consists of partial removal of blanks in research of this range of problems. The special place is spared to description of the administrative legislation sent to perfection of the system of central executive public and institute of government service authorities, and also on counteraction of corruption. Some problems of reformation are examined in the field of socio-cultural building, in particular during carrying out pension reform and reforms in area of health protection and higher legal education. Attention applies on that, before their introduction it was necessary to conduct an all-round scientific analysis and as an experiment to inculcate in some regions and only under reaching positive results to spread them on all territory of the state.

Keywords: administrative law, state administration, development of the state, executive bodies, reformation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Авер’янов В.Б. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування. Право України. 1998. №8. С. 8–13;

Авер’янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції. Право України. 2006. №5. С. 11–12;

Авер’янов В.Б. Становлення нової доктрини українського адміністративного права. Юридичний вісник України. 2007. №28 (628). 14–20 липня. С. 1–5;

Андрійко О.Ф. До питання еволюції адміністративного права та предмета адміністративно-правового регулювання. Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини : тези доп. та наук. повідомл. наук.-практ. конф., м. Харків, 17–18 квітня 2015 року. Харків : Право, 2015, С. 11–13;

Битяк Ю.П. Доктринальні напрями розвитку науки адміністративного права. Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини : тези доп. та наук. повідомл. наук.-практ. конф., м. Харків, 17–18 квітня 2015 року. Харків : Право, 2015, С. 5–9;

Гаращук В.М. Проблеми вдосконалення адміністративного законодавства України. Проблеми законності : академ. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.Я.Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2009. Вип. 100. С. 248;

Колпаков В.К., Мацелик Т. Предмет адміністративного права: оновлення парадигми. Право України. 2010. №8. С. 110–115;

Курінний Є.В. Реформування українського адміністративного права: декілька тез про сутність процесу. Адміністративне право і процес. 2013. №2 (4) С. 5-15;

Комзюк А.Т. Інститут адміністративного примусу в умовах формування нової доктрини адміністративного права. Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини : тези доп. та наук. повідомл. наук.-практ. конф., м. Харків, 17–18 квітня 2015 року. Харків : Право. 2015. С. 64–68;

Кубко Є.Б. Проблеми запровадження міжнародно-правових стандартів адміністративної діяльності й адміністративного судочинства. Право України. 2013. №12. С. 156–173;

Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 3-хтомах. Том 1. Київ : ВПЦ «Київський університет». 2016. 339 c.;

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони. URL : http://zakon.rada.gov.ua. laws/show/984_011 (дата звернення: 02.05.2018);

Про Кабінет Міністрів України : Закон від 27 лютого 2014 р. № 794-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. Cт. 222;

Про доступ до публічної інформації : Закон від 13 січня 2011 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314;

Конституція України : станом на 1 квітня 2018 р. / Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141; 2005. №2. Ст. 44;

Про центральні органи виконавчої влади : Закон від 17 березня 2011 р. № 3166-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. Ст. 385;

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2015 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 12.02.2018);

Про очищення влади : Закон від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 44. Ст. 2041;

Про державну службу : Закон від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 14 лютого 2018);

Про засади запобігання і протидії корупції : Закон від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. №40. Ст. 404;

Про запобігання корупції : Закон від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056;

Про Національну поліцію : Закон від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379;

Про прокуратуру : Закон від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. Ст. 12;

Про вищу освіту : Закон від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України.. 2014. № 37-38. Ст. 2004;

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. Ст. 25;

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій : Закон від 3 жовтня 2017 р. № 2148–VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 40-41. Ст. 383;

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я : Закон від 6 квітня 2017 р. № 2002-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 21. Ст. 245;

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон від 19 жовтня 2017 р. № 2168-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 5. Ст. 31;

Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо окремих питань захисту прав громадян у сфері охорони здоров’я : Закон від 14 листопада 2017 р. № 2204-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 51-52. Ст. 447;

Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості : Закон від 14 листопада 2017 р. № 2206-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 5. Ст. 32.;

URL : http://school18.rv.sch.in.ua (дата звернення: 6 травня 2018); 32. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua (дата звернення: 6 травня 2018 р.).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1317448

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.