ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

І. О. Вельма

Анотація


В даній науковій статті здійснено аналіз норм спеціальних нормативно-правових актів, якими врегульовано адміністративно-правовий статус Міністерства оборони України. Автором наголошено на недоліках деяких із цих актів та запропоновано зміни та доповнення до них.

Ключові слова: правове регулювання, адміністративно-правовий статус, Міністерство оборони України, центральний орган виконавчої влади.

 

В данной научной статье осуществлен анализ норм специальных нормативно-правовых актов, которыми урегулирован административно-правовой статус Министерства обороны Украины. Автором отмечены недостатки некоторых из этих актов и предложены изменения и дополнения к ним.

Ключевые слова: правовое регулирование, административно-правовой статус, Министерство обороны Украины, центральный орган исполнительной власти.

 

In this scientific article analyzes the norms of a special normative legal acts which regulated the administrative and legal status of the Ministry of Defense of Ukraine. The author emphasized the short comings of some of these acts and proposes changes and additions to them.

Key words: legal regulation, administrative and legal status, Ministry of Defense of Ukraine, central executive authority.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про оборону України : Закон України від 06 грудня 1991 року № 1932-XII// URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 (дата звернення: 24.01.2018);

Про Збройні Сили України : Закон України від 06 грудня 1991 року № 1934-XII // URL: http://zakon3. rada. gov.ua/laws/show/1934-12 (дата звернення: 24.01.2018);

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII // URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3543-12 (дата звернення: 24.01.2018);

Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 року № 2232-XII// URL: http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/2232-12(дата звернення: 24.01.2018);

Про правовий режим майна у Збройних Силах України: Закон України від 21 вересня 1999 року № 1075-XIV // URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1075-14(дата звернення: 24.01.2018);

Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України : Указ Президента України від 06 квітня 2011 року № 406/2011 // URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/406/2011 (дата звернення: 25.01.2018);

Про затвердження Положення про Міністерство оборони України : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 // URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-%D0%BF(дата звернення: 25.01.2018);

Постанова Вищого господарського суду України від 20.06.2017 року по справі № 903/98/16 // URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67347309 (дата звернення: 30.01.2018);

Постанова Вищого господарського суду України від 11.04.2017 року по справі № 910/11362/16// URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66002887 (дата звернення: 30.01.2018);

Постанова Вищого господарського суду України від 29.11.2017 року по справі № 5017/3705/2012 // URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70713676(дата звернення: 30.01.2018);

Сокуренко В.В. Публічне адміністрування сферою оборони України : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес» // URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Sokurenko/d_Sokurenko.pdf (дата звернення: 22.01.2018); 12. Положення про Міністерство оборони України : Розпорядження Президента України від 17 грудня 1992 року № 201/92-рп // URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/201/92-%D1%80%D0%BF/ed19921217 (дата звернення: 30.01.2018);

Про затвердження положень Про Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України: Указ Президента України від 21 серпня 1997 року № 888/97 // URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888/97 (дата звернення: 30.01.2018);

Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України: Указ Президента України від 21 вересня 2006 року № 769/2006 // URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/769/2006(дата звернення: 30.01.2018);

Про оборону України : Закон України від 06 грудня 1991 року № 1932-XII (в редакції від 17.11.2000 року) // URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/ed20001117 (дата звернення: 30.01.2018);

Про Збройні Сили України : Закон України від 06 грудня 1991 року N 1934-XII (в редакції від 22.11.1993 року) // URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1934-12/ed19931122 (дата звернення: 07.02.2018);

Про затвердження Положення про Міністерство оборони України: постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1080 // URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1080-2006-%D0%BF (дата звернення: 07.02.2018);

Про внесення змін до Конституції України : Закон України від 08 грудня 2004 року № 2222-IV // URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15 (дата звернення: 12.02.2018);

Конституція України : Основний Закон України від 28 червня 1996 року // URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 12.02.2018);

Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони : Закон України від 25 грудня 2008 року № 803-VI // URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/803-17 (дата звернення: 12.02.2018);

Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року N 20-рп/2010 у справі № 1-45/2010 // URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10 (дата звернення: 12.02.2018).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України : Закон України від 07 жовтня 2010 року N 2592-VI // URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2592-17 (дата звернення: 12.02.2018);

Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VI// URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (дата звернення: 01.03.2018);

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1080 та від 01 липня 2009 року № 664: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 року №875 // URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/875-2011-%D0%BF (дата звернення: 12.02.2018);

Про відновлення дії окремих положень Конституції України: Закон України від 21 лютого 2014 року № 742-VII// URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-18 (дата звернення: 12.02.2018).

Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України»: Закон України від 23 лютого 2014 року № 763-VII//URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/763-18 (дата звернення: 12.02.2018);

Про внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» щодо приведення його у відповідність із Конституцією України: Закон України від 27 лютого 2014 року № 795-VII// URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/795-18 (дата звернення: 01.03.2018).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1317450

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.