ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН (ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД)

Д. С. Попій

Анотація


У статті розглядається проблематика становлення спеціальної засади призначення у вигляді призначення покарання за незакінчений злочин. Досліджуються пам’ятки права, у яких знайшла відображення вказана засада. Простежуються основні етапи розвитку субінституту призначення покарання за незакінчений злочин.

Ключові слова: призначення покарання, загальні засади, спеціальні засади, історичні етапи, незакінчений злочин.

 

В статье рассматривается проблематика становления специального начала назначения наказания за неоконченное преступление. Исследуются памятки права, в которых нашло отображение указанное начало. Прослеживаются основные этапы развития субинститута назначения наказания за неоконченное преступление.

Ключевые слова: назначение наказания, общие начала, специальные начала, исторические этапы, неоконченное преступление.

 

The article deals with the problem of the formation of a special purpose of appointment in the form of imposing a punishment for a pending crime. Explored the monuments of law in which the indicated ambiguity reflected. The main stages of development of the substituting penalty for unfinished crime are traced.

Key words: punishment appointment, general principles, special principles, historical stages, unfinished crime.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ворона В.С. Спеціальні засади призначення покарання окремим категоріям осіб: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Харківський національний університет внутрішніх справ. – 20 с.;

Гуменюк Ю.С. Призначення покарання за незакінчений злочин: історично-правовий досвід. Право і суспільство. 2012. № 2. С. 227–233;

Закони УНР та Української Держави про спекуляцію. URL: http://leksika.com.ua/13150910/legal/zakoni_unr_ta_ukrayinskoyi_derzhavi_pro_spekulyatsiyu;

Кісілюк Е.М. Кримінальне законодавство в період українського державотворення (1917–1921 рр.): дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. 208 с.;

Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X – початок XXI століття) : моногр. : у 2-х т. – К.: Острог, 2011. Т. 1: Освіта, наука, законодавство. 448 с.;

Мироненко О. М. Закон Української Держави про карну відповідальність за перевищення граничних цін і за спекуляцію 1918 // Енциклопедія історії України : В 5 т. / Релкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2005. Т. 3: Е–Й. – 2005. – 672 с;

Соборне уложення 1949. Електронний ресурс. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm#1;

Статути Великого князівства Литовського. С. У 3-х томах Под. ред. Ківлова Одеса: Юридична література, 2002–2004. 568 с.;

Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. – Том 1, Статут Великого князівства Литовського 1529 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса: Юридична література, 2002. – 464 с.;

Терлюк І. Я. Огляд історії кримінального права України : навч. посібник. Львів : Ліга-Прес, 2007. 92 с.; 11. Уголовное уложеніе. 22 марта 1903. СПб.: Изданіе Н.С. Таганцева, 1904. 1122 с.;

Уложеніе о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ // Сводъ законовъ Россійской имперіи. Кн. 4. Том 15. / Сост. и издалъ А.М. Нюренбергъ. М.: Поставщикъ двора Его величества Т-во скоропечатни А.А. Левенсонъ, 1910. С. 1–247;

Фріс П.Л. Нарис історії кримінально-правової політики України : монографія. К.: Атіка, 2005. 124 с.;

Шкредова Э.Г. Совокупность преступлений в советском законодательстве и доктрине второй половины ХХ века. URL: http://naukarus.com/sovokupnost-prestupleniy-v-sovetskom-zakonodatelstve-i-doktrine-vtoroy-poloviny-xx-veka
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1317456

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.