ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

М. Г. Корабель

Анотація


Стаття присвячена правовому аналізу конфіскації майна в деяких країнах Європейського Союзу з метою вдосконалення національного законодавства. Конфіскація майна є ефективним засобом протидії злочинності в зарубіжних країнах світу, що є підставою подальшого розвитку досліджуваного покарання. Автором аналізується законодавча база окремих країн ЄС та міжнародно-правові акти, які регулюють питання конфіскації майна та ратифіковані більшістю країн світу.

Ключові слова: покарання, конфіскація майна, країни Європейського Союзу.

 

Статья направлена на правовой анализ конфискации имущества в некоторых странах Европейского Союза с целью усовершенствования национального законодательства. Конфискация имущества является эффективным средством борьбы с преступностью, что есть основанием дальнейшего развития исследуемого наказания. Автором анализируется законодательная база отдельных государств ЕС и международно-правовые акты, которые регулируют вопросы конфискации имущества и ратифицированы странами мира.

Ключевые слова: наказание, конфискация имущества, страны Европейского Союза.

 

 The article is devoted to the legal analysis of confiscation of property in some countries of the European Union in order to improve the national legislation. Confiscation of property is an effective means of combating crime in other countries, which is the basis for the further development of the investigated punishment. The author analyzes the legislative base frame work of individual EU countries and international legal acts regulating the confiscation of property and ratified by the many of countries of the world.

Key words: punishment, confiscation of property, country of the European Union.


Повний текст:

PDF

Посилання


Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочину та зловживання владою (1985 р.). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_114;

Конвенція ООН Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (1989 р.). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_096;

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU00144.html;

Конвенція Рада Європи відкрила для підписання «Конвенцію Про кримінальну відповідальність за корупцію» 27 січня 1999 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_948;

Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика); науч. ред. проф. А. Б. Соловьев. М. : Юрлит- информ, 2000. 477 с.;

Кирись Б. О. Конфіскація майна як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав. Хмельницький університет управління і праці. Університетські наукові записки. 2005. № 1–2. С. 202–209;

Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (м. Варшава, 16 травня 2005 року). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_948;

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (м. Страсбург, 8 листопада 1990 р.). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU90K01U.html;

Собко Г. М. Конфіскація за кримінальним законодавством України : дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. Одеса, 2008. 201 с.;

Костромин А. С. Наказания, связанные с материальным воздействием на осужденного, в истории уголовного права зарубежных стран. История государства и права. 2007. № 1. С. 40–42;

Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть уголовного права. М. : Юрид. лит., 1991. 288 с.;

Козочкин И. Д. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : учебное пособие / Под ред. и с предисл. И.Д. Козочкина. М. : Омега-Л, Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, 2003. 576 с.;

Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть уголовного права. М. : Юрид. лит., 1991. 288 с.;

Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть уголовного права. М. : Юрид. лит., 1991. 288 с.;

Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : учебное пособие / Под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. М. : Омега-Л, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2003. 576 с.;

Кримінальний кодекс України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1317460

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.