ДЕЯКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ СКЛАДНОЩІ У ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

А. В. Плотнікова

Анотація


У статті досліджено порядок зміни або скасування запобіжного заходу під час судового розгляду. Доведено невідповідність положень ст. 331 КПК України загальним засадам здійснення кримінального провадження, зокрема диспозитивності та змагальності сторін та відповідним положенням, проголошеним ст. 129 Конституції України.

Ключові слова: принцип безсторонності суду та рівності сторін, заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжний захід, тримання під вартою, зміна запобіжного заходу, скасування запобіжного заходу .

 

В статье исследуется порядок изменения или отмены меры пресечения во время судебного рассмотрения. Доказано несоответствие положений ст. 331 УПК Украины общим принципам осуществления уголовного производства, в частности диспозитивности и состязательности сторон и соответствующим положениям, провозглашенным в. 129 Конституции Украины.

Ключевые слова: принцип беспристрастности суда и равенства сторон, меры обеспечения уголовного производства, мера пресечения, содержание под стражей, изменение меры пресечения, отмена меры пресечения.

 

In the article the procedure for changing or abolishing the preventive measure during the trial has been analyzed. The discrepancy of the provisions of Article 331 of the CPC of Ukraine to the general principles of criminal proceedings, in particular the dispositiveness and adversarial nature of the parties and the relevant provisions proclaimed in art. 129 of the Constitution of Ukraine has been proved.

Key words: the principle of the impartiality of the court and the equality of the parties, measures for the provision of criminal proceedings, precautionary measures, detention, change of preventive measure, cancellation of preventive measure.


Повний текст:

PDF

Посилання


Абзац третій підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2011 року № 10-рп/2011 : веб-сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-11 (дата звернення: 01.06.2018);

Абзац другий підпункту 2.3 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016 : веб-сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-11 (дата звернення: 01.06.2018);

Шевчук С. Ризики не існують вічно! // Закон і бізнес. Випуск №46 (1344) : веб-сайт. URL: http://zib.com.ua/ua/print/130955-sud_ne_mozhe_prodovzhuvati_trimannya_pid_vartoyu_za_vlasnoyu.html (дата звернення: 01.06.2018);

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини третьої статті 315 Кримінального процесуального кодексу України : веб-сайт. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-17 (дата звернення: 01.06.2018);

Вирок у справі П. : веб-сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65103296 (дата звернення: 01.06.2018);

Ухвала Київського районного суду м. Харкова у справі П. (справа № 640/20990/14-к) від 18 січня 2018 р. : веб-сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71664634 (дата звернення: 01.06.2018);

Ухвала Апеляційного суду Харківської області від 21 вересня 2017 року (справа № 640/20990/14-к). : веб-сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69077385;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97 : веб-сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 01.06.2018);

Рішення ЄСПЛ // Справа «Харченко проти України» (Заява N 40107/02). – Страсбург, 10 лютого 2011 року. : веб-сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_662 (дата звернення: 01.06.2018);

Рішення ЄСПЛ // Справа «Марченко проти України» (Заява № 4063/04). – Страсбург, 19 лютого 2009 року. веб-сайт. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_781 (дата звернення: 01.06.2018);

Рішення ЄСПЛ // Справа «Хайредінов проти України» (Заява № 38717/04). – Страсбург, 14 жовтня 2010 року : веб-сайт. URL: http://old.minjust.gov.ua/19612 (дата звернення: 01.06.2018);

Рішення ЄСПЛ // «Пунцельт проти Чехії» (Punzelt v Czech Republic), 31315/96, 25 квітня 2000 року : веб-сайт. URL: http://uristinfo.net/ugolovnoe-protsesualnoe-pravo/294-evropejska-konventsija-z-prav-ljudini-ta-kriminalni-process/9038-iii-poperedne-uvjaznennja.html?start=3 (дата звернення: 01.06.2018).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1317529

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.