Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Лінгвістичні дослідження?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Редакція розглядає відредаговані матеріали обсягом 8–18 сторінок у такому оформленні:

 • Код статті (УДК) (вирівнювання ліворуч).
 • Ініціали (перед прізвищем) та прізвище автора напівжирним шрифтом (вирівнювання праворуч).Усі ініціали в тексті набирати перед прізвищем через нерозривний пробіл.
 • Через рядок – назва статті (відцентрована, великими літерами напівжирним шрифтом).
 • Через рядок – анотації українською (8–10 рядків), англійською (від 1800 знаків) мовами й ключові слова (5–8) курсивом.У статтях англійською мовою – навпаки (анотація англійською мовою 8–10 рядків, українською – від 1800 знаків).

В анотації англійською мовою подати прізвище й один ініціал автора, назву статті (напівжирним шрифтом), текст анотації, ключові слова (курсивом). Текст анотації має містити такі елементи: актуальність, мета, завдання, результати й висновки.

 • Через рядок – основний текст статті: шрифт TimesNewRoman, кегль 14, без переносів, інтервал 1,5, поля зліва, зверху, справа – 20 мм, знизу – 25 мм, абзацний відступ – 12,5 мм.

У тексті необхідно ставити нерозривні пробіли:

-     після географічних скорочень (м. Київ);

-     між знаками номера, параграфа та числами (№ 14);

-     усередині скорочень і т. ін.;

-     між внутрішньотекстовими пунктами й інформацією після них, напр.: 1) підручник з морфології; а) синоніми;

-     між числами й одиницями виміру (20 кг, ХХ ст., 2002 р.);

-     перед тире в середині речення;

-     після прийменників та сполучників (передусім одно- й двобуквених).

 • Якщо в статті використано інший шрифт, його необхідно подати в окремому файлі.
 • Ілюстративний матеріал необхідно друкувати курсивом без підкреслень та лапок; досліджувані одиниці – напівжирним курсивом; тлумачення окремих слів та понять подавати в лапках ‘…’.
 •  У тексті коротке тире (–) й дефіс (-) необхідно розрізняти за розміром та наявністю / відсутністю пробілів, напр.:

мета дослідження – визначити …; лексико-семантичне поле.

 • Використання лапок:

«…» – для оформлення цитат;

“…” – для слів, що вживаються в переносному значенні, термінів та ін.;

‘…’ – для описів значень чи перекладу іншомовних слів.

Якщо трапляються внутрішні й зовнішні лапки, цитату оформляти за зразком: «…“…”…».

 • У тексті для позначення пропущених фрагментів цитат необхідно використовувати  <…>.

Стаття має відповідати вимогам ДАК України й обов’язково містити такі компоненти (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. 2003. № 1)):

 • Вступ (актуальність дослідження; постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми й на які спирається автор, виділення невисвітлених раніше аспектів, яким присвячено статтю; формулювання мети, постановка завдань).
 • Методи дослідження (методологічні основи наукового та / або експериментального дослідження; визначення основних методів з конкретною вказівкою щодо їх застосування).
 • Виклад основного матеріалу (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; дискусії щодо висвітленої проблематики).
 • Висновки (узагальнення результатів, перспективи подальших досліджень).

У статтях англійською мовою – Introduction, Research  Methods, The Main Material, Conclusions.

Назви структурних елементів необхідновказувати по центру напівжирним шрифтом.

 • Цитування та внутрішньотекстові посилання на літературні джерела необхідно здійснювати за стилем АРА (Петренко, 2008; Петренко, 2008: 125; Петренко, & Сидоренко, 2015; Smith, Grimm, &Shell, 2017).
 • У тексті статті в переліку прізвищ учених, що займалися досліджуваною проблемою, необхідно обовʼязкововказувати рік (роки) праці (праць) і додавати відповідні джерела в список літератури.
 • Списки літератури (ЛІТЕРАТУРА й References) слід оформляти відповідно до стилю АРА (див. Додаток 1). Пронумеровані бібліографічні джерела подавати в алфавітному порядку підряд, без відокремлення абзацом, прізвище автора праці (або перше слово назви) виділяти напівжирним шрифтом. Транслітерований список (References) зберігає алфавітний порядок основного списку літератури (ЛІТЕРАТУРА). У разі потреби ДЖЕРЕЛА (SOURCES) ілюстративного матеріалу подавати окремо.

Форма авторської довідки 

В окремому файлі необхідно подати інформацію про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (навчання), поштова адреса, E-mail, контактні телефони, ORCID (інформаційний код автора), адреса Нової пошти для відправлення збірника:

Кривченко Тетяна Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61168, Україна.

Tel.: +38(063)4570017

E-mail: kryv47@gmail.com

http://orcid.org/0000-0006-0898-5147

KryvchenkoTetianaYuriivna – Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Docent, Associate Professor at the Department of Ukrainian Language, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; 2 Valentynivska Str., Kharkiv, 61168, Ukraine.

Нова пошта: м. Харків, № 1, +38(063)4570017

Статті, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються.

Публікація статті в збірнику передбачає автоматичну згоду автора на розміщення електронного варіанта статті на сайті Національної електронної бібліотеки ім. В. І. Вернадського й на університетському сайті.

Для одноосібних публікацій аспірантів і здобувачів обов’язкова рецензія за підписомнаукового керівника.

 1. Рукописи проходять двостороннє анонімне рецензування(Double-BlindPeerReview).Редакція ухвалює рішення про можливість опублікування статті після рецензування (протягом 1–4 тижнів).
 2. Якщо стаття потребує доопрацювання, вона може бути повернена авторові.
 3. За достовірність фактів, назв і точність цитування відповідальні автори.
 4. За дотримання вимог академічної доброчесності відповідальні автори.
 5. Відповідальність за якість мовного оформлення, анотацій українською та англійською мовами несуть автори. Редакція залишає за собою право повернути неякісний переклад на доопрацювання.
 6. Негативне рішення щодо публікації статті повідомляється автору, рукописи не повертаються.

Реквізити для оплати надаються автору після схвалення статті рецензентами.

Вартість друку однієї сторінки – 80 грн.

Статті докторів наук, написані без співавторів, друкуються безкоштовно.

Розсилка збірників буде здійснюватися через службу експрес-доставки «Нова пошта» за кошт авторів. Для отримання збірника вкажіть зручне для вас відділення цієї служби.

Матеріали надсилати на e-mail: lingvodoslid60@gmail.com

Телефони для довідок:

+38(099)7990266 (гол. редактор – Піддубна Наталія Віталіївна)

+38(095)5500501 (заст. гол. редактора – Осіпова Тетяна Федорівна)

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ

ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ АРА

https://drive.google.com/file/d/15woKHHe_a_UuAfzRDX4jokdp5aJCJD3P/view


 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи й передають журналу право її першої публікації на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, що дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати й розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати й брати матеріал за основу на таких умовах:

 • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати, чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
 • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
 • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії, дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.