Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Редакція розглядає відредаговані матеріали обсягом 6 – 12 сторінок у такому оформленні:

Ø Код статті (УДК) (вирівнювання ліворуч).

Ø Ініціали (перед прізвищем) та прізвище автора друкуються жирним шрифтом праворуч (УВАГА! Усі ініціали в тексті набирати перед прізвищем через нерозривний пробіл).

Ø Через рядок – назва статті (відцентрована, великими літерами жирним шрифтом).

Ø Через рядок – анотації українською, англійською (прізвище, ініціали, назва статті, текст анотації, ключові слова) мовами. Текст анотацій українською мовою має бути 8-10 рядків; англійською – від 1800 знаків і містити такі елементи: актуальність, мета, завдання, результати й висновки. На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова: 5 – 8 (шрифт – курсив).

Ø Через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, кегль 14, без переносів, інтервал 1,5, поля зліва, зверху, справа – 20 мм, знизу – 25 мм, абзацний відступ – 12,5мм.

Ø Якщо в статті використано інший шрифт, його необхідно подати на диску окремим файлом.

Ø Ілюстративний матеріал друкується курсивом без підкреслень та лапок; досліджувана одиниця – жирним курсивом; тлумачення окремих слів та понять подається в апострофах ‘…’; посилання на ілюстративне джерело – у круглих дужках: (Т. Шевченко).

Ø У тексті коротке тире ( – ) і дефіс (-) необхідно розрізняти за розміром та наявністю/відсутністю пробілів, наприклад: мета дослідження – визначити …; лексико-семантичне поле;

У тексті використовуються лапки «…»; якщо трапляються внутрішні й зовнішні лапки, цитата оформляється за зразком:  «…“…”…».

Ø Стаття має відповідати вимогам ДАК України й обов’язково містити такі компоненти (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1)):

Вступ (актуальність дослідження; постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми й на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети статті (постановка завдань).

Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).

Результати та дискусії (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; дискусії щодо висвітленої проблематики).

Висновки (узагальнення результатів, перспективи подальших досліджень).

!! Назви структурних елементів вказувати по центру.

Ø Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Петренко, 2008; Петренко & Сидоренко, 2015; Smith, Grimm & Shell, 2017); якщо зазначається сторінка джерела, вона подається через двокрапку, наприклад (Петренко, 2008: 125).

Ø У тексті статті при перерахуванні прізвищ учених необхідно обов'язково вказувати рік (роки) праці (праць), які аналізує автор статті, й додавати відповідні джерела в список літератури.

Ø Список літератури оформляється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 (наказ ДП «УкрНДНЦ» №65 від 04.05.2016). Бібліографічні джерела подаються в алфавітному порядку підряд, без відокремлення абзацом, прізвище автора праці (або перше слово назви) виділяється жирним шрифтом.

Ø References оформлюється відповідно до стилю APA (зразок додаємо).

У зв’язку із запровадженням Відкритого українського індексу наукового цитування (Open Ukrainian Citation Index – OUCI), необхідно у ЛІТЕРАТУРІ та References для цитованих джерел, що мають DOI (його позначено на першій сторінці статті), обов’язково зазначати це відповідно до стилю АРА, наприклад:

1. Піддубна Н. В. Бібліїзми й релігійна лексика та фразеологія: спроба розмежування понять. Лінгвістичні дослідження. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. Вип. 47. С. 50–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.1203849

Форма авторської довідки

На окремому аркуші (і на електронному носії окремим файлом) подається інформація про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), поштова адреса, E-mail, контактні телефони, ORCID (інформаційний код автора). адреса Нової пошти для відправлення збірника:

Кривченко Тетяна Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна, м. Харків, вул. Валентинівська, 2.

Tel.:  +38-063-457-00-17

E-mail: kryv47@gmail.com 

http://orcid.org/0000-0006-0898-514X

Kryvchenko Tetiana Yuriivna – Ph.D in Philology, Associate Professor at the Department of Ukrainian language, Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda, Ukraine, Kharkiv, Valentynivska Str., 2.

 Для аспірантів і здобувачів обов’язкова рецензія наукового керівника.

Публікація статті в збірнику передбачає автоматичну згоду автора на розміщення електронного варіанта статті на сайті Національної електронної бібліотеки ім. В. І. Вернадського й на університетському сайті.

Статті, що не відповідають вимогам ВАК України, до друку не приймаються.

Реквізити для оплати надаються автору після схвалення статті рецензентами.

Статті докторів наук, написані без співавторів, друкуються безкоштовно.

Тел. для довідок: (0572) 68-02-36 (кафедра української мови).