ЕКСПРЕСИВНО-ЕМОЦІЙНА ФУНКЦІЯ ЗВУКОВИХ ПОВТОРІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ БІБЛІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

I. Lobachova

Анотація


У статті проаналізовано українськомовні контексти Біблії в перекладі І. Огієнка та І. Хоменка, у яких наявне повторення однакових голосних і приголосних звуків, що виражають експресивно-емоційну функцію, яка важлива для сприйняття Святого Письма українським читачем. З’ясовано, що такі звукові повтори широко використано перекладачами як елементи створення образності. Повторювані комплекси приголосних і голосних у біблійних контекстах сприяють ство- ренню і розширенню смислового образу. Визначено, що індивідуально-авторський підхід у виборі лексичного ма- теріалу впливає на звуковий та смисловий аспекти висловлювання з огляду на мету, яку намагалися досягти перекладачі Біблії. Використання повторів голосних звуків у біблійних контекстах надає співучості та милозвучності строфі, а також підсилює певний смисловий аспект синтаксичного цілого. Повторення голосних в одній строфі може змінюватися залежно від авторського бачення зображуваної дійсності, яке розкривається в індивідуальному наборі лексичних одиниць і в певній структурі речень. Різна кількість повто- рюваних голосних звуків у відповідних біблійних контекстах обох перекладачів сприяє зміні експресивно-емоційного навантаження всього висловлювання. З’ясовано, що використання повторів приголосних звуків у біблійних контекстах сприяє створенню єдиного образу могутності та незламності; духовної сили й центрального стрижня, навколо якого здійснюються всі духовні та фізичні дії; передає достовірність і здійсненність зазначеного факту в біблійному контексті, його важливість і значущість для долі українського народу тощо. Визначено, що перекладачі використовували такі повтори як для посилення створюваного смислового образу, так і для виділення змістовного аспекту висловлювання завдяки експресивно-емоційному акценту в строфі для впливу на українського читача.


Ключові слова


алітерація, асонанс, експресивно-емоційна функція, зву- кові повтори, українські переклади Біблії, художня образність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена (2003) / переклад проф. Івана Огієнка. Київ: Укр. Бібл. Тов-во.

Бурдіна, Г. (2000). Вплив Біблії та конфесійного стилю на збагачення української лексики й фразеології. Християнство

й українська мова. Матеріали наук. конф. (с. 259–265). Львів: Вид-во Львів. богосл. академії.

Дзера, О. (2014). Історія українських перекладів Святого Письма. Іноземна філологія, 127 (2), 214–222

Жукалюк, М., & Степовик, Д. (2003). Коротка історія перекладів Біблії українською мовою. Київ: Укр. Бібл. Тов-во.

Коць, Т. А. (2007). Сакральний стиль. Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст: система понять і бібліографічні джерела (с. 305–330). Київ: Грамота.

Кузьміч, О. (2003). Біблія українською мовою. Благовісник, 39, 8–13.

Лобачова, І. М. (2015). Лінгвостилістичні особливості українських перекладів Біблії у ХХ столітті. Філологічні трактати, 7 (2), 89–96.

Мацьків, П. В. (2006). Українські переклади Біблії: семасіологічний аспект. Вісн. Сум. держ. ун-ту. Серія «Філологічні науки», 11 (95), 168–172.

Мацько, Л. І., Сидоренко, О. М., & Мацько О. М. (2005). Стилістика української мови. Київ: Академія.

Мороз, Т. В. (2016). Перший повний переклад Біблії українською мовою: історія створення та видання. Наукові праці. Філологія. Мовознавство, 278 (266), 82–87.

Німчук, В. (2008). Найновіші переклади Біблії українською мовою: інтерв’ю з патріархом Київським і всієї України-Руси Філаретом (Денисенком). Українська мова, 4, 73–82.

Петришина, О. (2010). Становлення релігійного стилю української літературної мови: лінгвістичні дискусії. Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство. Тези допов. Всеукр. лінгв. форуму молодих учених (с. 105‒107). Київ: ІАЦ «Спейс-Інформ».

Пономарів, О. Д. (2000). Стилістика сучасної української мови. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан

Сбітнєва, І. М. (2009). Своєрідність лексичного складу конфесійного стилю. Культура народов Причерноморья, 2 (168), 219–221

Святе Письмо Старого та Нового Завіту (повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами) (1994) / пере- клад Івана Хоменка. Київ: Укр. Бібл. Тов-во.

Шевченко, Л. (2001). Семантична трансформація слів у текстах Нового Заповіту. Мовознавство, 3, 70–75.

Яригіна, В. В. (2006). До проблеми виокремлення релігійного стилю сучасної української літературної мови. Лінгвістичні дослідження, 19, 63–67.

REFERENCES

Bibliia abo knyhy Sviatoho Pysma Staroho y Novoho Zapovitu iz movy davnoievreiskoi y hretskoi na ukrainsku doslivno nanovo perekladena (2003) / pereklad prof. Ivana Ohiienka [The Bible or the books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments from the ancient Hebrew and Greek languages into Ukrainian literally; retranslated by I. Ohiienko]. Kyiv: Ukr. Bibl. Tov-vo [in Ukrainian].

Burdina, H. (2000). Vplyv Biblii ta konfesiinoho styliu na zbahachennia ukrainskoi leksyky y frazeolohii [The influence of the Bible and confessional style on the enrichment of Ukrainian vocabulary and phraseology]. Khrystyianstvo y ukrainska mova. Materialy nauk. konf. – Christianity and the Ukrainian language. Materials of scientific conference (рр. 259–265). Lviv: Vyd-vo Lviv. bohosl. Аkademii [in Ukrainian].

Dzera, O. (2014). Istoriia ukrainskykh perekladiv Sviatoho Pysma [History of Ukrainian translations of the Holy Scriptures]. Inozemna filolohiia – Foreign philology, 127 (2), 214–222 [in Ukrainian].

Zhukaliuk, M., & Stepovyk, D. (2003). Korotka istoriia perekladiv Biblii ukrainskoiu movoiu [A brief history of translations of the Bible into the Ukrainian language]. Kyiv: Ukr. Bibl. Tov-vo [in Ukrainian].

Kots, T. A. (2007). Sakralnyi styl [Sacred style]. Ukrainska linhvostylistyka XX – pochatku XXI st: systema poniat i bibliohrafichni dzherela – Ukrainian linguistics & stylistics of the 20th and early 21st centuries: a system of concepts and bibliographical sources (рр. 305–330). Kyiv: Hramota [in Ukrainian].

Kuzmich, O. (2003). Bibliia ukrainskoiu movoiu [The Bible in Ukrainian]. Blahovisnyk – Evangelist, 39, 8–13 [in Ukrainian].

Lobachova, І. M. (2015). Linhvostylistychni osoblyvosti ukrainskykh perekladiv Biblii u ХХ stolitti [Linguistic features of Ukrainian translations of the Bible in the 20th century]. Filolohichni traktaty – Philological treatises, 7 (2), 89–96

[in Ukrainian].

Matskiv, P. V. (2006). Ukrainski pereklady Biblii: semasiolohichnyi aspect [Ukrainian translations of the Bible: semasiological aspect]. Visn. Sum. derzh. un-tu. Seriia «Filolohichni nauky» – Bulletin of Sumy State University. Series «Philological Sciences », 11 (95), 168–172 [in Ukrainian].

Matsko, L. I., Sydorenko, O. M., & Matsko O. M. (2005). Stylistyka ukrainskoi movy [Stylistics of the Ukrainian language]. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

Moroz, Т. V. (2016). Pershyi povnyi pereklad Biblii ukrainskoiu movoiu: istoriia stvorennia ta vydannia [The first complete translation of the Bible into the Ukrainian language: the history of creation and publication]. Naukovi pratsi. Filolohiia. Movoznavstvo – Scientific works. Philology. Linguistics, 278 (266), 82–87 [in Ukrainian].

Nimchuk, V. (2008). Nainovishi pereklady Biblii ukrainskoiu movoiu: interviu z patriarkhom Kyivskym i vsiiei Ukrainy-Rusy Filaretom (Denysenkom) [The latest translations of the Bible into Ukrainian: an interview with Patriarch Filaret (Denysenko) of Kyiv and All Ukraine-Rus]. Ukrainska mova – Ukrainian language, 4, 73–82 [in Ukrainian].

Petryshyna, О. (2010). Stanovlennia relihiinoho styliu ukrainskoi literaturnoi movy: linhvistychni dyskusii [Formation of the religious style of the Ukrainian literary language: linguistic discussions]. Ukrainska mova u XXI stolitti: tradytsii i novatorstvo. Tezy dopov. Vseukr. linhv. forumu molodykh uchenykh – The Ukrainian language in the 21st century: traditions and innovation. Abstracts of reports of the All-Ukrainian Linguistic Forum of Young Scientists (pp. 105‒107). Kyiv: IATs «Speis-Inform» [in Ukrainian].

Ponomariv, O. D. (2000). Stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy [Stylistics of the modern Ukrainian language]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Sbitnieva, І. М. (2009). Svoieridnist leksychnoho skladu konfesiinoho styliu [The peculiarity of the lexical composition of the confessional style]. Kultura narodov Prichernomoriya – Culture of the peoples of the Black Sea region, 2 (168), 219–221 [in Ukrainian].

Sviate Pysmo Staroho ta Novoho Zavitu (povnyi pereklad, zdiisnenyi za oryhinalnymy yevreiskymy, aramiiskymy ta hretskymy tekstamy) (1994) / pereklad Ivana Khomenka [The Holy Scriptures of the Old and New Testaments (a complete translation based on the original Hebrew, Aramaic and Greek texts)]. Kyiv: Ukr. Bibl. Tov-vo [in Ukrainian].

Shevchenko, L. (2001). Semantychna transformatsiia sliv u tekstakh Novoho Zapovitu [Semantic transformation of words in the texts of the New Testament]. Movoznavstvo – Linguistics, 3, 70–75 [in Ukrainian].

Yaryhina, V. V. (2006). Do problemy vyokremlennia relihiinoho styliu suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [To the problem of distinguishing the religious style of the modern Ukrainian literary language]. Linhvistychni doslidzhennia – Linguistic researches, 19, 63–67 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2023.58.24

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.