ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ІМЕННИКИ-ЮКСТАПОЗИТИ ЗІ СПІВВІДНОСНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ

Л. А. Радомська

Анотація


Радомська Л. А. Термінологічні іменники-юкстапозити зі співвідносними відношеннями. У статті проаналізовано співвідносні відношення, установлені між компонентами термінологічних іменників-юкстапозитів. Статус іменників-юкстапозитів як самостійних лексико-граматичних одиниць умотивовано за такими критеріями, як: постійна номінативність, семантична цілісність, ідіоматичність лексичного значення, цілісність оформлення. Визначено, що термінологічні іменники-юкстапозити зі співвідносними відношеннями утворені на основі перехрещування семантики їхніх складників: взаємної конкретизації значень (перший компонент як другий, другий компонент як перший) або взаємодоповнення значень (і значення першого компонента, і значення другого компонента).

Ключові слова: термінологічний іменник-юкстапозит, співвідносні відношення, семантично нерівноправні та рівноправні компоненти.

В статье проанализированы соотносительные отношения, установленные между компонентами терминологических существительных-юкстапозитов. Статус существительных-юкстапозитов как самостоятельных лексико-грамматических единиц мотивирован по таким критериям, как: постоянная номинативность, семантическая целостность, идиоматичность лексического значения, цельнооформленность. Определено, что терминологические существительные-юкстапозиты с соотносительными отношениями образованы на основе перекрещивания семантики их составляющих: взаимной конкретизации значений (первый компонент как второй, второй компонент как первый) или взаимодополнения значений (и значение первого компонента, и значение второго компонента).

Ключевые слова: терминологическое существительное-юкстапозит, соотносительные отношения, семантически неравноправные и равноправные компоненты.

The aim of the research is to analyze the correlative relations in the structure of terminological noun juxtapositions. Its actuality is connected with the need of complex analysis of the structure and semantics of these specific lexical units, clarifying with a wide range of semantic relations between their components compared to the relations between the one-word terms. The purpose of the work is to find out the specifics of establishment of correlative relations between components terminological noun-juxtapositions (TNJ). The achievement of this goal involves the following tasks: 1) to determine the size of the concept JUXTAPOSITION; 2) to set types of TNJ by semantic criterion; 3) to describe the specific structure and lexical-semantic groups of TNJ with correlative components. The status of noun-juxtapositions as independent lexical and grammatical units is motivated by such criteria as: constant nomination, semantic integrity, idiomatic lexical meaning, integrity of design. It is determined that noun-juxtapositions with correlative relations are formed on the base of overlapping semantics of their components: mutual meaning specification (the first component, as a second, the second component a first) or complementary of meanings (and the meaning of the first component and the meaning of the second component).

Key words: terminological noun-juxtaposition, correlative relations, unequal semantic and equal semantic components


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Азарова Л. Є. Структурна та фонетична побудова складних одиниць у концепції «золотої» пропорції / Л. Є. Азарова. – Вінниця, 2001. – 284 с.

Клименко Н. Ф. Словотвірна структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Н. Ф. Клименко. – К. : Наук. думка, 1984. – 251 с.

Мислива-Бунько І. Юкстапозиція як один із найпоширеніших способів творення слів у сучасній пресі / І. МисливаБунько // Українське мовознавство. – 2011. – Вип. 14/1. – С. 191–196.

Наука та наукознавство :[міжнар. наук. журнал]. – 2013. – № 2.

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні : [наук. журнал]. – Запоріжжя, 2010. – № 2.

Радомська Л. А. Мотиваційні відношення зовнішньої подібності у структурі термінологічних іменників-юкстапозитів / Л. А. Радомська // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. – Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – С. 6–9.

Радомська Л. А. Семантичні відношення в термінологічних іменниках-юкстапозитах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 – українська мова / Л. А. Радомська. – Вінниця, 2016. – 20 с.

Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР ; Інститут мовознавства ; [ред. колег. : І. К. Білодід (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1970 – 1980.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.165112

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.